Donna Berta #49

Donna Berta #49

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

Cuddu mangianu fritu, de nie, fiat de una die chi depiat èssere solenne pro donna Berta; dd’aiant ofertu, pro more de aterunu pensionante, de ddi lassare bìdere, pro praghere, su cuadru famadu, chi non fiat prus espostu a su pùblicu, ma istèrridu in terra, pro dd’impachetare, in una sala frita e deserta, in ie foras de tzitade. Nche depiat colare in mesu de unu muntone de nie… No ddi faghiat nudda. Diat leare unu simón, in bia istraordinària, semper si ddos faghiant tzirculare cudda die. Fiat andende a bìdere a fìgiu suo! Pro èssere bene preparada, pro cumbìnchere sa volontade divina a ddi fàghere andare totu bene in sas pretesas suas atrividas, pro cumintzare diat andare a missa, a sa de chitzo. Sa Puerta del Sol, niada, solitària, muda, fiat de bonaura. “Gasi depet èssere in ie. Aba’ ite istèrrida neta, ite biancore sena mantza! Non ddo’at camineddos, non ddo’at camineras de ludu e arrosada, non ddo’at rastros… Paret su nie de s’Aren, chi nemos ddoe colat.”

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.