Donna Berta #48

Donna Berta #48

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

Oto dies in su letu dd’aiant postu unu pagu de ànimos; si nde fiat pesada unu pagu prus disposta a s’orientare in cuddu inferru chi non suspetaiat chi podiat esìstere in custu mundu. Sa mere de sa posada si fiat fata amiga; teniat un’àera de caridadosa; sa misèria non si ddu lassaiat èssere de su totu. Donna Berta aiat cumintzadu a pregontare, a interrogare…; fiat essida dae domo. E issara fiat chi fiat cumintzada sa frebba de su perìgulu de sa carrera. Custa frebba non depiat colare che a s’àtera. Ma a sa fine, intre sos terrores suos, intre sas batàllias suas, nche fiat resurtada a averiguare carchi cosa; chi su cuadru chi fiat chirchende fiat in unu magasinu de un’istàbile serradu a su pùblicu, in ue su Guvernu ddu teniat finas a si detzìdere si si ddu regolliat unu Ministru o si nche ddu leaiat unu de cuddos segnores americanos pro su palatzu suo de Madrid in antis, e forsis a coa pro su palatzu de s’Avana. Ischiat totu custu, ma non su preju de su cuadru, chi galu no aiat pòdidu bìdere. E a cussu fiat pensende: a comente podiat resurtare a ddu bìdere.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.