Donna Berta #38

Donna Berta #38

“Donna Berta” de Leopoldo Clarín Alas, òpera traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2012 (colletzione Àndalas).

“Mere e tzeraca, chi no aiant faeddadu una paràula, chi pariant finas una contra a s’àtera cuddu mangianu, comente chi a sa muda si fiant ghetende sas neghes pare pare de cudda separatzione, in presèntzia de sos chi fiant benende a dda chircare aiant sentidu una ternura infinida e unu disisperu mannu; si fiant postas a prànghere, e aiant prantu una bona iscuta apressadas. Su gatu aiat finidu de lìnghere sos pratos e ddas abaidaiat ispantadu. Cudda fiat una cosa noa in cudda domo in ue s’afetu non teniat espressione. Totus si cheriant bene, ma non si carignaiant. A issu puru ddi faghiant fàghere una bella vida, ma sena basos o lusingas.

In ogna modu si fiat acutziadu a sas gunneddas de sas betzas suas e aiat fatu cara mala a segnor Pumariega.
Donna Berta aiat pedidu unu momentu a don Casto, e fiat essida dae su portale de s’ortu. Fiat pigada a sa costa, fiat arribbada in pitzu, e dae in ie aiat cuntempladu sos possedimentos suos. Su matedu si moviat lenu lenu, lughende cun su lentore, e pariat chi fiat lamentende·si a bellu. S’intendiant furfuràrgios tziulende. Donna Berta no aiat tentu mancu su consolu de poetizare s’iscena solenne de sa dispidida. Sa Natura in dae in antis de s’immaginatzione sua istudada e pistighingiada no aiat tentu cussa piedade de si fàghere persone, chi tantu assèliu solet dare a sos bisadores malincònicos.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.