Deus si nch'est mortu

Deus si nch'est mortu

Deus si nch’est mortu.

Deus si nch’est mortu ma galu non s’ischit si “con il covid” o “per il covid”.

Deus si nch’est mortu sena ischire si sunt mègius sos anticorpos o s’antivirus.

Deus si nch’est mortu leghende “fiat cardiopàticu, obesu” è àteras diàgnosis in Facebook.

Deus si nch’est mortu leghende “positivo non vuol dire malato”.

Deus si nch’est mortu leghende “runner”.

Deus si nch’est mortu abbaidende·si unu tutorial de Barbara D’Urss.

Deus si nch’est mortu a pustis de un’annu de cherry picking (e sagras de cariasa in logu).

Deus si nch’est mortu postu suta dae chie fiat atraessende sa rugrada intre sas carreras de “allarmismo!” e de “non cielo dicono!”

Deus si nch’est mortu fertu dae sos iscobiantes e dae sos negatzionistas.

Deus si nch’est mortu cun “le bimbe di Conte” e cun “i figliuoli di Draghi” cantende s’atitu.

Deus si nch’est mortu poetende sena “rime buccali”.

Deus si nch’est mortu abbaidende·si una partida de Bòc(c)ia intre Casteddu e Roma, cun movida meda e moviola nudda.

Deus si nch’est mortu isetende de badas unu segundu recursu a su Tar.

Deus si nch’est mortu in chie mirat a sa terra promissa e si nch’ismèntigat de sa terra furada.

Deus si nch’est mortu in chie mirat a sa terra de Albione e si nch’ismèntigat de su lockdown addae de sa Màniga.

Deus si nch’est mortu cun sas x de vax, brexit e export.

Deus si nch’est mortu in su mercadu de sos vatzinos.

Deus si nch’est mortu “assembrende·si” pro su vatzinu.

Deus si nch’est mortu in sas segundas domos de Biddafraigada.

Deus si nch’est mortu in Sardigna S(‘)i(s)cura.

Deus si nch’est mortu artziende·nche sos ìnditzes si nono nche fìamus galu in zona bianca.

Deus si nch’est mortu sapende·si chi “Sardegna covid free” no est diferente meda dae “non ce n’è còviddi”.

Deus si nch’est mortu “prima che Galli canti”.

Deus si nch’est mortu in sas istatìsticas.

Deus si nch’est mortu in custas anàforas presumidas, ma incumpletas.

Deus est sa dialètica.

E non b’at mèdiu chi si nch’essat dae custa chenàbura.

 

màuru piredda

Leave a comment

3 Comments

 1. Deus mortu no b’est, ca mai est naschìdu
  si no che in “folas” chi b’ant postu a pare;
  ma in cussas, creinzu seculare,
  ad attrumadu e attrumat su sentidu.
  Divvessos sun sos ”deos” de adorare
  ca donzi Populu unu nd’at ficchidu;
  ma “partu” son in donzi biccu ‘e mundu
  de su “no ischire” chi chinghet a tundu.

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *