Denazifichemus sas còntigas bèllicas

Denazifichemus sas còntigas bèllicas

Sa parlata de Putin in Mosca, in sa pratza ruja, in ocasione de su de 77 anniversàrios de sa vitòria contra a sos nazistas, est ocasione de meledu pro chi si potzat cumprèndere mègius su lèssicu de sos guvernos belligerantes e de s’informatzione “embedded”. Sa paràula chi acumpàngiat custa “operatzione ispetziale” de Putin contra a s’Ucraina est “denazificatzione”. Ma podimus bìdere chi s’assentu no est diferente meda dae su de sos esportadores de democratzia. Si pigamus unos cantos esèmpios l’iscumproamus deretu.

Assàchiu a sa Sèrbia de su 1999: Slobodan Milošević est che a Hitler! Bill Clinton, giustifichende sas bombas suas, nargeit: «E si calicunu l’aeret deretu postu mente a Winston Churchill pro lu firmare in antis a Adolf Hitler? Cantas bidas aìamus pòdidu sarvare?». S’agenda polìtica de s’otzidente fiat impuntzada dae sos mèdia chi poniant in cobertina sa cara de su presidente serbu in pare cun sa de su führer cun tantu de tìtulu Hitlerosevic (L’Espresso). In aterue su matessi, cun s’Indipendent chi acrariat su proite non fiat fartosu a los pònnere a costàgiu: Why we are not wrong to compare Milosevic to Hitler.

Gherra in Iraq de su 2003. Saddam Hussein est che a Hitler! E mancari sas armas de distrutzione massissa mai agatadas, sos polìticos de tando bogheint a campu su parallelismu cun su 1938. Su presidente Usa George W. Bush paragoneit sa polìtica de su regime Ba’th a su III Reich cando invadeit sa Tzecoslovàchia: «Si ignoramus sos perìgulos o atenuamus s’agressividade, amus a evitare su cunflitu pro pagu, ma non b’amus a lòmpere a sa paghe reale». E una bia giagaradu dae tronu, su Time nche lu pongeit in cobertina cun una rughe subra sa cara sua (comente fadeint cun Hitler).

Sighende·bi·la de custa manera finamentas Bashar al Assad est che a Hitler e cale si siat àteru cabu de istadu no alliniadu cun Washington.

«Intre sos prus clàssicos refrain de sa propaganda de gherra americana, e duncas nostra – leghimus in su nùmeru 3/22 de Limes – brotat s’identificatzione de s’inimigu cun su cabu suo e de custu cun su male assolutu, incarnadu dae Adolf Hitler. L’amus isperimentadu in sas gherras de su Gurfu, in s’assàchiu a sa Jugoslàvia e in su de sa Lìbia. Saddam, Milošević, Gheddafi = Hitler».

E comente in cada gherra, finamentas sa parte agredida bogat a campu a Hitler. L’at fatu Milošević, l’at fatu Saddam, l’at fatu Gheddafi e l’at fatu finamentas Zelensky mentovende olocàustos.

Cheret chi seberemus: o istamus in fatu de custas narratziones o chircamus de cumprèndere sos motivos reales de custas gherras.

màuru piredda

Leave a comment

1 Comment

  1. Depimus ischire, cumprèndhere e seberare e cambiare!!!
    No tra custu o cudh’àteru “demogràticu” e/o “Hitler”, ma tra una tzivilia assurda e disumana de ‘economia’ e istados ordinariamente de e in gherra a chie si podet acabarrare sa fita prus manna de su mundhu (logos, benes e zente, che turta de segare a fitas e bestiàmene de dominare e isfrutare), ordinariamente impitzados a frabbicare armamentos de cada zenia cun s’iscusa fartza de sa ‘difesa’ de s’unu contr’a s’àteru, pro s’arrichimentu de s’unu a dannu de s’àteru, a trivas de pare a chie podet cúrrere de prus a si armare che inimigos in d-unu mundhu barchita chi faghet abba suta de su culu de totu sos chi bi semus sétidos e sempre prus apunta a che falare a fundhu, invetze de bídere cantu totugantos tenimus bisonzu sos unos de sos àteros in coperatzione e interdipendhéntzia.

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.