CSU in Neoneli: benit Firino (cun coràgiu) e pigat àteru tempus

CSU in Neoneli: benit Firino (cun coràgiu) e pigat àteru tempus

neoneli2

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale dat unu giudìtziu positivu de s’iscola de istade fata oe in Neoneli in presèntzia de prus de 60 militantes.

Su CSU at leadu atu cun praghere de sa partetzipatzione personale de s’assessora Claudia Firino chi, cun coràgiu, umilesa e determinatzione, at partetzipadu a sos traballos.

S’assessora at comunicadu chi cheret repìtere sa Chirca Sotziolinguìstica, abèrrere una mesa de arresonu de vàrias cumponentes e prorogare su pianu triennale 2011-2013.

At garantidu apentu pro sos ufìtzios de sa limba sarda e leadu s’impitzu de addobiare a coitu sos operadores. In prus at naradu chi est movende·si pro mudare s’Istatutu Ispetziale pro favorèssere s’insinnamentu de su sardu in sas iscolas.

A pregonta particulare subra sa chistione LSC no at respostu pedende galu tempus.

Su CSU giùigat positivas sas initziativas si non sunt ispiradas dae sa punna de balangiare tempus pro non fàghere nudda. CSU in fines giuigat insufitziente sa positzione de s’assessora in contu de limba standard.

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale torrat gràtzias a su sìndigu de Neoneli Salvatore Cau pro àere sustènnidu custa atividade.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *