CSU: autoisorvimentu e càmbiu de fase

CSU: autoisorvimentu e càmbiu de fase

Eris in Bonàrcadu s’est riunidu su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale pro arresonare e valutare sa situatzione noa de sa polìtica linguìstica pustis sas eletziones regionales.

A bisu de su CSU su guvernu ghiadu dae Pigliaru est istadu un’esecutivu ideologicamente contra s’idea de limba sarda e at fatu unu muntone de dannu. CSU difatis dae cando est naschidu a oe, pro chimbe annos, at fatu un’opositzione pedrale, tosta e trasparente sena mai tzèdere o cuntratare nudda. Pro more de s’atzione nostra sos dannos sunt istados atremenados, in parte, ma abarrat su fatu de chimbe annos imbolados.

Custa fase est acabada e CSU at detzisu de abèrrere una fase de autoisorvimentu ca sa missione sua, comintzada in su mese de làmpadas 2014, est finida.

Sa fase noa est sa chi at bidu su Presidente Christian Solinas declarare in campagna eletorale chi est a favore de una limba sarda ufitziale. CSU cheret dare tempus e cunfiàntzia a s’acumprimentu de custas paràulas. Sa gherra a pedde pèrdida contra a sas élites anti sardas non b’est prus: como est s’ora de su diàlogu, de s’arresonu e de sa paghe. Su guvernu chi at a bènnere meresset un’iscuta de atentu.

Semus in favore de unu megioramentu de sa LSC e de sa valorizatzione prena de imbas, dialetos e variantes presentes in Sardigna, si servit a sas paghes. Cun sa fine de sa Giunta Pigliaru unu perìgulu mannu est coladu e duncas si podet punnare a una cuncòrdia prus manna.
Su comitadu riunidu at a promòvere una costituente noa pro abalentare sa chistione de sa limba sarda siat a livellu operativu e siat de tzitadinàntzia ativa.

Coordinamentu Sardu Ufitziale
Bonàrcadu, 16 de martzu 2019

Leave a comment

1 Comment

  1. Ma no at essi chitzi po custa decisioni? Deu ia abetai a bì ita ant fai.

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *