Corpus Dòmini. Cando Gesus aiat moltiplicadu pane e pische

Corpus Dòmini. Cando Gesus aiat moltiplicadu pane e pische

moltiplicapani_pesci2

Solennidade de su Corpus Domini

Evangèliu segundu Luca [Lc 9, 10-17]

 In cussu tempus, Gesùs aiat cumentzadu a chistionare a sas gentes subra su rennu de Deus e a sanare is chi fiant fertos dae maladias.

Sa die fiat cumentzende a acabbare e is Dòighi ddis fiant acostiados narende: «Lassa.dda andare a sa gente, a manera chi andet a is biddas e a su sartu chi istat acanta, pro pòdere agatare cosa de papare e de allogare, ca inoghe semus in su desertu».

Gesùs ddis aiat respòndidu: «Bois matessi donade.ddi a mandigare». Ma issos aiant respòndidu: «Amus petzi chimbe panes e duas pisches, francu chi andamus nois matessi a comporare cosa de papare pro totu custa gente». Difatis ddu aiat prus o mancu chimbe mìgia òmines.

Issu aiat naradu a is discìpulos suos: «Faghide.ddos sètzere a chimbanta a chimbanta ». Aiant fatu aici e ddos aiant fatos sètzere totus.

moltiplicazione_dei_pani_e_dei_pesci_113

Issu aiat pigadu chimbe panes e duas pisches, aiat pesadu a su chelu is ogros suos, aiat resadu sa beneditzione subra de issos, ddos aiat partzidos e ddos aiat donados a is discìpulos a manera de ddos pòdere cumpartzire a sa gente etotu.

Totus aiant mandigadu prande.nde.si e nde aiant leadu totu su chi fiat sobradu.

Cummentu

Oe tzelebramus sa solennidade in ue onoramus e adoramus a su “Corpus de su Sennore”, chi duamìgia annos a oe s’est donadu pro sa sarvatzione de totus sos òmines: est custu su màndigu pro sustènnere sa vida ispirituale cosa nostra.

Gesùs at multiplicadu a sos panes e a sos pisches pro nudrigare a sa gente chi fiat sighende.ddu, ma si su màndigu fìsicu òperat in intro de mene cando non bi penso, e finas cando so dormidu, mudende in petza, sàmbene, energias pro sa vida, su màndigu ispirituale est diferente, ca est profetosu isceti si deo cooperu cun su Cristos, ca cheret mudare sa vida cosa mea in sa vida cosa sua.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *