Chirchende sa vida in Alfa Centauri.

Chirchende sa vida in Alfa Centauri.

– de Salvatore Serra –

 

Cun su manìgiu de s’astrometria, est a nàrrere mirende   un’isteddu pro bìdere si est bantzighende, ca custu  cheret nàrrere chi lu sunt tochende fortzas gravitatzionales, s’Universidade de  Sydney punnat a agatare  esoplanetas in ue b’apat vida in su sistema de  Alfa Centauri. Pro fàghere custu ant a impitare su “Telescope for the Locus Orbit Interferometric Monitoring of our Astronomical Neighborhood”, est a nàrrere “Telescòpiu pro  sa Supervisione Interferomètrica Locus Orbit de su Bighinadu Astronòmicu nostru”  (TOLIMAN  est su nùmene antigu de Alfa Centauri in àrabu).  Ant finas firmadu unu cuntratu  cun EnduroSat, unu provididore mannu de  microsatèllites e servìtzios ispatziales, pro tènnere   su sistema de cunsinna e su minisatèllite personalizadu chi ant a bisongiare pro sa missione.

Alfa Centauri est su sistema istellare prus a curtzu a nois, ca s’agatat petzi a  4,376 annos lughe de distàntzia. Mancari siat gasi probianu, sos istùdios astronòmicos chi ant fatu finas a como no ant dadu sa proa chi b’apat esoplanetas.

Alfa Centauri est formadu dae un’isteddu    primàriu  de tipu  G (comente su sole nostru) e un’isteddu segundàriu de tipu  K  (nanu in colore de arantzu). Pro more de custu caràtere binàriu, est resurtadu difìtzile a assebertare sinnales chi diant pòdere èssere su resurtadu de esoplanetas.

Finas a como sos astrònomos ant reportadu unos cantos sinnales possìbiles  dae Alfa Centauri. Sa prima borta est acuntèssidu in su  2012,  cando pariat chi b’aiat unu sinnale    RV dae  Alfa Centauri B chi l’aiant atribuidu a unu pianeta (Alfa Centauri Bb), ma chi si fiat disveladu  unu positivu farsu in su 2015. Unu trànsitu planetàriu possìbile l’ant annuntziadu  in su 2013, ma nat chi fiat tropu a curtzu a s’isteddu primàriu suo pro permìtere sa vida. In su 2021, unu pianeta candidadu  chi l’ant postu a nùmene Candidadu 1 (C1) ant crèidu de l’assebertare  a curtzu a Alfa Centauri A impitende  imàgines tèrmicas diretas, ma galu non b’at cunfirmas.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *