Sardigna allagada

Sardigna allagada

Su mese coladu amus chistionadu (inoghe) de un’uraganu in Sitzìlia chi at batidu a cuss’ìsula disacatu e morte, a dolu mannu oe depimus arresonare de sa matessi cosa, ma in sa nostra de ìsula.

Custas dies sunt istadas de temporada mala in su sud de Sardigna, pro neghe de unu mumujone chi at fatu pròere una cantidade de abba serente a unu cuartu de sa chi falat in un’annu intreu. Sa mèdia de un’annu est 448 millìmetros, isceti in custas dies nde est falada prus de chentu millìmetros.

In Arresi est mortu un’òmine e àteras persones fiant in arriscu de fàghere una fine mala in àteras comunas. Is dannos sunt istados mannos: carreras serradas, postalinos chi pariant navios, massajos chi ant bistu su traballu issoro pèrdidu, domos allagadas e rutas a terra. Pirri si nche est torra prenada de abba e immàgines de apretu mannu in totu su cabu-de-logu ant giradu in sas retzas sotziales.

Su dolu s’ammisturat a su pensamentu: onni annu est capitende carchi acontèssida gosi. Is curpas carchi borta sunt de is amministradores, ma su prus de sa neghe pertocat a su cambiamentu de su clima, chi paret unu modu de nàrrere, ma cando càpitant custas cosas cumprendimus chi est unu fenòmenu a curtzu e perigulosu de a beru.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *