Carlo "Feroce" de su caminu nostru. Ischimus chie fiat?

Carlo "Feroce" de su caminu nostru. Ischimus chie fiat?

Carlo Felice

 – de Sarvadore Serra – 

Carlo Felice de Savoja (Torinu, 6 de abrile de su 1765Torinu, 27 de abrile de su 1831) fiat fìgiu  de  Vittorio Amedeo III de Savoja e Maria Antònia de Borbone.  Sos sardos li naraiant   Carlo Feroce, e no est de badas.

Bidimus cale est istadu su raportu suo cun sa Sardigna. Cando Carlo Emanuele IV at abdicadu, sigomente no aiat tentu fìgios, su  4 de làmpadas de su  1802 at lassadu su tronu a   Vittorio Emanuele.  Issu, però, no at leadu possessu  de su Rennu de Sardigna e l’at cunfiadu  a  Carlo Felice, nominadu vitzerè de   Sardigna a pustis de  sa dispatzada  dae su Piemonte, in su 1798, a òpera de sos frantzesos.

S’ìsula,  a pustis de sos  motos rivoluzionàrios sardos, aiat connotu unu tempus de disòrdine, aumentadu dae sa povertade manna. Custu aiat tentu comente cunseguèntzia un’aumentu de su bantitismu.  Su  vitzerè tando  at ordimingiadu una repressione manna,  a su puntu de iscrìere a su re “Ochie, ochie, pro su bonu  de su  gènere umanu” .

furcas

Carlo Felice at instauradu unu regìmene militare,   chi nde fiat  espressione sa magistradura ispetziale de sa “Vice-Regia Delegazione” pro s’istrutòria de sos protzessos polìticos. In prus, pro pessighire sos “rei di stato” at legitimadu s’adotzione de protzeduras militares e  cada arbìtriu de politzia, dae s’ispionàgiu a sa tzensura de sa currispondèntzia   a sas  tàglias  subra de sas pessones suspetas

Sa prima vìtima est istadu  Vissente Sulis, chi teniat petzi sa “curpa” de èssere intradu in parte de unu vitzerè bonu a nudda in su de  domare sos motos rivolutzionàrios, mortifichende però, in custa manera, s’autoridade costituida. A Sulis l’ant dadu s’ergàstolu e nche l’ant inserradu, in antis, in sa Turre de s’Abile in Casteddu e, pustis,  in sa Turre de s’Isperone in  S’Alighera, in ue est abbarradu fintzas a su 1821, s’annu chi l’ant dadu sa gràtzia.

motos anitifeudales Thiesi

 Ma custos sunt unos cantos esempros de sa repressione violenta de su vitzerè:
– una congiura ordimingiada in su 1799 dae s’avocadu  Serra de Sinnai e dae Pascale Pasquale Bartolo est agabbada cun duas cundennas a morte
– penas graves ant inflitu a su prade Girònimu Podda chi aiat formadu in su cumbentu suo unu grupu de giacobinos filofrantzesos
– 16 cundennas a s’impicu las ant pronuntziadas in su  1800 cando in  Tiesi b’at àpidu una rebellia provocada dae s’opressione de su feudatàriu Antoni Manca duca de s’Asinara
– lestra  e violenta est istada sa repressione contra a su notàriu casteddàrgiu Frantziscu Cilocco e su preìderu turalvesu Frantziscu Sanna Corda cando in su 1802 ant proadu dae Gaddura, cun un’insurretzione, a proclamare sa repubblica sarda. Sanna Corda est mortu in s’isparatòriu  cun sos sordados de su re. A  Cilocco l’ant tentu e l’ant torturadu,  frustadu  e impicadu; cando fiat mortu l’ant isconcadu e sa conca l’ant esposta in intro de una gàbbia de ferru;  sa carena l’ant brusiada e sa chisina l’ant isparta in su bentu.
– in su  1802 ant giustitziadu a  Domìnigu Pala, chi s’annu in antis l’aiant cundennadu in contumàtzia.

E in fines custas sas cundennas contra a sos de sa rebellia de Palabanda de su 1812:
– cundennados a s’impicu: Sarvadore Cadeddu, Remundu Sorgia, Giuanne Putzolo
– cundennados a morte in contumàtzia Gaetanu Cadeddu, Giosepe Zedda, Frantziscu Garau, Innàssiu Fanni
– cundennados a s’ergàstulu: Giuanne Cadeddu, Antoni Massa
– cundennados a su remu a vida: Giagu Floris, Pascale Fanni

– disterrados sos àteros.

902

Ligàmenes: http://truncare.myblog.it/2012/10/30/carlo-felice-piu-noto-come-carlo-feroce-fu-vice-re-e-re-ottu/

http://www.sotziulimbasarda.net/maggio2005/dettori.htm

 https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Felice_di_Savoia

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Sulis

http://testedistoria.blogspot.it/2011/12/carlo-felice-di-savoia-il-re-per-caso.html

Leave a comment

2 Comments

  1. Frantziscu Sanna Serra fidi de Tularva non de Terralba;

  2. Sa rebellia de Palabandare est in su 1812 si no mi so trampende

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *