Camineras: unu logu in ue s'addòbiant miradas diferentes

Camineras: unu logu in ue s'addòbiant miradas diferentes

Sa Sardigna est un’ìsula chi at àpidu un’istòria particulare e, comente est normale, at fintzas una polìtica e una sotziedade chi sunt diferentes dae cussas italianas. Pro bi meledare a subra, est nàschida dae belle binti annos sa rivista Camineras. Su giornale, chi essit una borta a s’annu, est unu logu in ue s’addòbiant miradas diversas ma chi bident sa Sardigna galu a suta de unu poderiu coloniale o, a su nessi, cun istruturas econòmicas e sotziales chi de unu poderiu coloniale sunt fìgias.

Dae semper Camineras chistionat cun àteros puntos de annotu chi bi sunt in Sardigna e proat a los pònnere in arresonu. Unu esempru de importu est unu de sos nùmeros betzos chi proponiat tres intervistas: una a unu polìticu autonomista, una a un’indipendentista e una a unu chi fiat prus ligadu a su federalismu. Custos addòbios intra meledos diferentes sunt sa lìnia chi est abarrada finas a como. Difatis in s’ùrtimu nùmeru, publicadu a s’inghitzu de cust’annu ma arressu in sa da domo de imprenta pro more de su Covid, si arresonat de ambiente cun un’intervista a su movimentu Friday for future in Sardigna.

Camineras est finas una rivista chi est iscrita in duas limbas: sardu e italianu. Custu seberu est nàschidu dae sa raighina chi at nudrigadu sa rivista: sa batalla contra a su pensu colonialista chi imponet una limba ebbia. Sa limba seberada est sa Limba Sarda Comuna: una variante istitutzionale e chi est reconnota dae sa Regione. Custa variedade no est unu dogma, ca sa redatzione pensat chi si potzat megiorare, ma una manera pro tratare su sardu comente una limba aunida e ufitziale.

Dae unu primu tempus in cue sa rivista fiat minore e produida dae sos autores etotu, ligada finas a atividades in carchi manera polìtica; como est una rivista prus manna e pensativa imprentada dae Condaghes dae prus de sete annos. Una redatzione chi, finas faeddende de polìtica, non cheret a intro niunu chi apat carchi rolu in cale si siat partidu polìticu, e custu pro si mantènnere lìbera de nàrrere su chi cheret. Unu grupu ghia chi, in sos annos colados, at bajuladu sa morte de duos fundadores e iscritores de importu comente Antoni Buluggiu e Salvo Zedda, su primu fundadore finas de Su populu sardu e s’àteru economista de gabbale. Como chie nde faghet parte est Ninni Tedesco, sa Diretora, Federico Francioni, Daniela Piras e Paolo Mugoni.

No est giustu però nàrrere chi Camineras allegat de polìtica ebbia, difatis sa rivista arresonat mescamente de cultura. A pustis, dae custa naschet su meledu subra sa polìtica in Sardigna. S’idea tzucat dae sa cunvintzione chi non si podet fraigare una dibata a sa sèria sena ischire e cumprèndere comente andat de a beru s’ìsula. Sa cultura est sa raighina de sa polìtica e no, comente calicunu pensat, su revessu.

Gabriele Tanda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *