Cabuterra, aproadu documentu consiliare pro LSC

Christian Ruiu

Su Cussìgiu comunale de Cabuterra aproat unu documentu chi defensat sa LSC e pedit a su guvernu regionale una polìtica forte pro su bilinguismu. Est capitadu lunis coladu pro initziativa de Christan Ruiu, giovanu cussigeri comunale sotzialista, chi at tentu s’agiudu de sa majoria de s’assemblea.

Ant firmadu difatis su pabiru 7 cussigeris de majoria e minoria chi si sunt agatados de acordu cun sa lìnia proposta dae Ruiu. Sa punna, a banda sighire in su caminu de afortiamentu de su bilinguismu, fiat finas cussa de pònnere in dificultade s’assessore de sos Rossomori, Tore Lai. Custu ùrtimu est cunsideradu acanta meda a Oreste Pili, giai assessore e defensore de sa positzione de su sardu partzidu in duas limbas.

Est pròpiu sa gestione Pili-Lai chi est posta in mèria dae su cussìgiu. A cantu paret, sos amministradores de Cabuterra si sunt fatos boghe de una comunidade chi non bolet prus una polìtica linguìstica autocràtica, isolatzionista e serrada a su restu de Sardigna. Sa lìnia sighida finas a como est leada a cunsideru comente fallimentare e respònsabile de sa farta de faeddadores in sa bidda a prope de Casteddu.

«Creo chi s’assessore Lai de sos Rossomori si depat dimìtere – at naradu Ruiu – e chi s’assessoradu siat postu in manos mègius». Sas firmas a su documentu sunt lòmpidas dae manca e dereta. Ant firmadu, intre sos àteros, Efisio Demuru (pd), Gianfranco Cabiddu, Gianfranco Litarru, Lucia Baire (giai assessore regionale de sa cultura), Gigi Frau, Franco Magi e Pino Dessi (giai cumponente staff de Lucia Baire cando fiat assessora regionale).

Est de badas a nàrrere chi pro Oreste Pili e àteros separatistas linguìsticos custu est unu corfu mannu. Sunt isolados finas in bidda issoro. Gasi comente pro cussos chi narant chi sa LSC no andat bene in sa zona de Casteddu e bolet cambiada. A cantu paret custas sunt ideas chi no ant averguada in sa realidade.

«Amus aproadu su documentu de sa limba sarda – at iscritu su cussigeri Gianfranco Littarru in Facebook – e amus afortigadu sas bases de amparu de sa Limba Sarda Comuna. Comente semper – at serradu Littarru – Cabuterra est semper intre sas primas.»

Pro Christian Ruiu unu sutzessu personale mannu meda.

Leave a comment

2 Comments

  1. bella sa notiscia,gratzias a Cabuderra, gratzias a Christian Ruju

  2. …bene meda…dae unu si comintzat…

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *