Bosa, su X cuncursu de s'assòtziu Luisa Monti

Bosa, su X cuncursu de s'assòtziu Luisa Monti

Su chi sighit est su regulamentu de su cuncursu literàriu de s’assòtziu Luisa Monti de Bosa, iscritu in sardu


S’ASSOTZIU LUISA MONTI ONLUS
CUN S’AMPARU DE S’AMMINISTRASCIONE CUMONALE DE BOSA

ASSESSORADU DE SA PUBRICA ISTRUTZIONE – ASSESSORADU DE SA CULTURA
BANDIN SU 10° CUNCURSU DE POESIA IN SARDU IN RIMA – ANNU 2021
“A TEMA LIBERU”


REGULAMENTU

Su cuncursu est articuladu in d’una setzione de poesia in rima in limba sarda (logudoresu e campidanesu).

NORMAS

Sas poesias non depen aer prus de 40 versos;
Sas obras depen arribare in numeru de 5 copias, intro de su 31 de Bennalzu 2022, in busta serrada imbiada a s’Assotziu “Luisa Monti Onlus” via Nazionale n°7 – 09089 BOSA o intregada a manu a sa Presidente de s’Assotziu Antonella Deriu cun s’inditu, a fora: “10° CUNCURSU DE POESIA – ANNU 2021”, e devet esser chena lumene de chie l’imbiat.
Sa faina depet essere chena lùmene e chena ateru signolu chi serbit pro si faghere a connoschere.
A manu de intro de sa busta, chi at sa faìna, bi devet esser una busta pius minore sizillada inue si b’iscriet sas generalidades de s’autore cumpresu s’indiritzu, numeru de telefonu.
Sos dochimentos no an a esser torrados. S’assotziu podet, cherinde, fagher imprentare, in calesisiat modu, e fagher pubricare sas obras; s’autore abarrat mere de s’obra.
A su cuncursu sun ammitidas sas obras inéditas chi non epan mai leadu parte in ateros cuncursos e nemmancu pubricadas.
In sos sentidos de s’Art. 11 de sa Legge 675/96, sos chi lean parte a su cuncursu dan su premissu a sos chi organizan de manizare sos datos pessonales issoro pro s’iscopu de su cuncursu matessi.

SA GIURIA

Sa giuria est cumposta dae 6 espertos lumenada dae su Diretivu de s’Assotziu e at s’impreu de seberare sas obras.
Su zudìsciu de sa giuria non si podet apellare e ne si podet cuntestare.
Sos chi lean parte a su Premiu atzetan in su totu su Regulamentu.

SA PREMIATZIONE

Sa premiatzione s’at a fagher cantu prima possibile si sa situassione sanitaria lu permitit.
A sas tre poesias, a parre de sa Giuria, pius bellas, at esser dadu unu premiu chi at a esser intregadu a sos interessados o a unu delegadu issoro (po iscritu).
A sos autores de sas poesias at a esser intregadu unu premiu cale simbulu.

Bosa su 01.11.2021

SU PRESIDENTE
Antonella Deriu Monti

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *