Bìculos de literadura #8

Bìculos de literadura #8
Su collidore de biscu (El collidor de vesc) de Pau Urgell.
Tradutzione de Francesc Ballone.
Òpera publicada dae Condaghes in su 2012, colletzione “paberiles”.
Su collidore de biscu remuniat cun coidadu su pagu dinari chi retziat dae sos pagos afàrios chi faghiat. Aiat cumintzadu a istraviare dae duos annos in antis cun s’ùnica punna de arribbare a tènnere bastante dinari pro andare a bisitare carchi domo de fèminas malas de sa tzitade manna. In s’ìnteri, però, isetende cudda die, s’ùnica cumpangia de su collidore de biscu fiat su mulu, betzu e tzurpu. Sa soledade de su collidore de biscu non fiat unu sèberu de vocatzione, in su sentidu chi no naschiat dae una manera sua de iscaretzire sa vida, e nemmancu fiat su frutu de una volontade chi beniat dae unu meledu profundu e introspetivu. Issu non fiat nen su remitanu chi aiat seberadu s’assolamentu in su litu che a retzessu de s’ispìritu, e nen de cudda ispètzia de òmines chi detzident de si rebellare a su giuale de su mundu de s’aparèntzia e de sos disìgios, chi s’intendent sutamissos, iscontende neghes, pecados, e purifichende s’ànima cun s’ascetismu anacoreta. Nono, a intro de s’ànima de su collidore de biscu non bi fiat una boghe mìstica e ispirituale chi ghiat sos passos cara a una lughe prus sacra. Sa soledade sua fiat nudda prus chi un’atu incussiente, unu resurtadu naturale de s’èssere chi fiat issu.
Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *