Bìculos de literadura #30 (Max Havelaar)

Bìculos de literadura #30 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra
leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa”
de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu
e publicada dae Condaghes in su 2014.

Deo l’apo naradu chi Sjaalman podiat bènnere a domo mia. Ma chi tando non diat sonare su campaneddu in sa ghenna pro no istorbare sa tzeraca. Ma diat isetare acanta a sa ghenna, diat intrare cando calicunu aberiat pro nch’essire. Tando mi nche so andadu e mi nch’apo torradu in manos sos durches ca, a la nàrrere franca, non mi bi fia agatadu bene in cue. Non mi b’agataia de bonu àsiu. Unu cummertziante no est unu tzeracu, creo deo, e mi paret chi tèngio un’aspetu deghile. Deo fia bestidu cun sa giacheta a collete de pedditza ma issa fiat gasi tranchilla, faeddende gasi adasiada cun sos pitzinnos suos, comente chi esseret istada sola. E prus che àteru mi pariat chi aiat prantu e deo sa gente discuntenta no l’aguanto. B’aiat finas fritu e paga allegria in cussa domo – de seguru ca bi fiat istadu s’ufitziale giuditziàriu chi nch’aiat piscadu totu – a mie m’agradant sos ambientes allegros. Torrende a domo aia pensadu chi mi depia manifestare bene in antis de nche bogare a Bastiaans, ca non nche gheto cun praghere a unu in sa carrera.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *