Bìculos de literadura #3

Bìculos de literadura #3
Su collidore de biscu (El collidor de vesc) de Pau Urgell.
Tradutzione de Francesc Ballone.
Òpera publicada dae Condaghes in su 2012, colletzione “paberiles”.
Acolla sa natura in s’istadu prus puru. Una natura cuada a suta de sas umbras e contralughes de unu litu impenetràbile chi connoschiat aizu sa peuta de s’òmine semper pronta a assitiare su logu.
Su litu s’agataiat in pitzu de una badde manna, chi in pees si nde pesaiat sa bidda minoredda de Sant Gregori, unu tzentru chi no arribbaiat a dughentos chimbanta abitantes, ispèrdidu in su prus cugione ispèrdidu de sa provìntzia prus assolada e ismentigada de su Paisu, e chi abbaidaiat cuddu matàrgiu carcu dae una distàntzia prus chi prudentziale.
Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *