Bìculos de literadura #2

Bìculos de literadura #2

“Riu mannu. The Lan(d)guage Grabbing” de Micheli Ladu. Òpera publicada dae NOR Edizioni in su 2019, colletzione ‘Isteddos’

Comporadu, cussu furgoneddu, l’aiat comporadu de segunda manu dae Lisandru Manudrota ca nà chi fiat unu afàriu e, mancari chi a Lisandru l’aiant annomingiadu fintzas Su Pakistanu ca faghiat pacos, pachetes e a bias fintzas frigaduras peus, su dovereddu suo, sa vetura, giai nche lu faghiat. Balla!

“Oih, Lisandru Manudrota!” s’aiat pessadu Badore cando aiat comporadu sa vetura. Emmo, giai l’ischiat chi mesu bidda lu disfamiait belle pro cada cosa e non petzi pro su paranùmene chi teniat. Giai l’ischiat chi li naraiant chi fiat unu làbbaru sena domo, unu bolabentu buchimannu, unu caddete sena casile, unu afroddieri acisadore. Bah! Sos ingiùrgios est chi no ischiat Badore. Mancu su militare l’aiat adderetzadu! Tantu giai fiat una die chi lu sortiat a Lisandru! Est chi Lisandru lu teniat a beru in intrannas su de fàghere pacos, pachetes, e a bias fintzas frigaduras peus. Pro custu no li bastaiat petzi Manudrota a proèrgiu e nche l’aiant apitzigadu fintzas s’àteru de Su Pakistanu. Ca su primu nche lu teniat su babbu, e in antis galu su mannoi chi, de paranùmenes, nde teniat giai tres.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *