Bìculos de literadura #15

Bìculos de literadura #15

“Riu mannu. The Lan(d)guage Grabbing” de Micheli Ladu. Òpera publicada dae NOR Edizioni in su 2019, colletzione ‘Isteddos’.

− Ma ite ses boghende Peilò, non ti diat a bastare in arrosu totu cussa pranta noaggasi! Cun unu tantu gasi nde faghes una sagra pro una bidda intrea − l’aiat fatu Badore unu pagu riende, chi de botànica fiat unu amantiosu.

− Ello it’est? − l’aiat naradu finas Lisandru chi intamas non resessiat a distìnghere mancu sa làtia dae sa beda, ca cussas de microchip non nde teniant.

− Est àgave, erba de isprene, mì! − aiat naradu a totus Badore e aiat sighidu: − Cussu chi bidides belle artu chimbe metros est su frore de custa pranta, ca no est unu ispàragu bete mannu comente ti credias tue! − E aiat sighidu cun sa galabera sua cando cumprendiat chi bi fiat gente ascurtende-lu istentariada. − Là chi est una cosa istravanada a beru custa pranta! Ma a l’ischides chi bi ponet a su mancu 20 annos pro crèschere e nche brotare su primu frore? Cussu chi bos paret ispàragu cando est galu serradu! 20 annos pro fàghere su primu e s’ùrtimu frore, ca petzi unu nde bogat, mì! Isbetat 20 annos e in giru de 2-3 meses nde bogat custu, chi creschet 15 o 20 centìmetros a sa die, unu isfortzu mannu de sa pranta mama. Posca sa pranta etotu, fatu su dovere suo, si nche morit a bellu a bellu lassende su tretu a àteras prantigheddas chi in 20 annos ant a sighire a crèschere pro nde bogare unu frore ebbia. No est de badas si ddi narant su frore de sa morte!

− Gasi t’apitzighet sorte! Su fìgiu chi ochit a sa mama? − aiat naradu tando Pedru, trassicu che pedra.

− Giai nde ischis duas rias, Badò − aiat naradu Lisandru castiende cussos ispàragos mannos.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *