Bìculos de literadura #14

Bìculos de literadura #14

“Riu mannu. The Lan(d)guage Grabbing” de Micheli Ladu. Òpera publicada dae NOR Edizioni in su 2019, colletzione ‘Isteddos’.

Sa corriera fiat frimma in sa pratza e sos bator si fiant sètzidos in sos sediles de segus gasi comente aiant fatu cada die in cussu pro calare a iscola. Postos conchistados dae sa prima die de letzione gasi etotu comente in sos bancos de sa classe, chi totus respetaiant ca cada unu teniat intregadu su tretu suo pro totu s’annu.

A pustis de metade biàgiu totu a furriadas, chi agiumai Zuannicu nche bombitaiat in intro de su postale e s’aiat leadu una pìndula pro s’istògomo, fiant arribbados a su pranu, cun bias longas e deretas e sa corriera aiat andadu prus a lestru.

Fiant arribados a s’istatzione, aiant mascadu a unu tzilleri a si pigare unu bucone e a pustis de cussu mesu ismurzu aiant leadu su postalinu chi nche giughiat a sa caserma. Fiat una caserma in unu logu ispèrdidu, serente a su mare e in mesu de unu monte prenu de matigheddas, de tupas e de una pranta arta chi aiat ispantadu a Zuannicu: − Cess! E ite bi creschet inoghe, raju, piticu s’ispàragu, ladàmene bonu b’at in custos chirros?

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *