Bìculos de literadura #13

Bìculos de literadura #13

“Riu mannu. The Lan(d)guage Grabbing” de Micheli Ladu. Òpera publicada dae NOR Edizioni in su 2019, colletzione ‘Isteddos’.

Intamas, su sàbadu in antis de mòere, li fiat capitadu de la chistionare a sa sola. Bi fiat sa festa de sa birra in Pratza de Crèsia cun sa mùsica arta chi non faghiat mancu a s’intèndere ponende sas lavras serente a s’origra de s’àtere. Chistiones de importu chi bortaiant a nudda, allegas imboladas in su bentu cumpresas male, atzinnos de chìgios intortigados: «Emmo!», «Bravu!», «As fatu bene!» sena mancu àere cumpresu sa metade de su discursu de s’àtere, ma chi castiende-lu in cara si cumprendiat chi fiat isbetende cussas allegas. Su coladu e su benidore de amistades colaiant in sa lìnia estrema de unu «Ite?». Atzinnos, miradas, tratamentu, ballassa in pagu tretu.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *