Bìculos de literadura #11

Bìculos de literadura #11
Su collidore de biscu (El collidor de vesc) de Pau Urgell.
Tradutzione de Francesc Ballone.
Òpera publicada dae Condaghes in su 2012, colletzione “paberiles”.
Fiat avantzende dae meda, e chircaiat de s’abèrrere su caminu comente podiat in mesu de su matedu carcu de su litu. Camina camina, e galu no aiat bidu nemmancu un’opinu cuende una meledda de biscu in mesu de sa coma sua. Cantu prus avantzaiat, prus sa tiria, su làuru agreste, su càlamu, su titione, sas rosas e sos ruos li faghiant s’àndala mala a atraessare. Imbrucaiat, si punghiat, s’agantzaiat, ruiat, si tragiaiat a buca a terra a suta de unu muru de bussu, brinchitaiat a pitzu de sos àrbores corcados…a pustis de duas oras de màrtzia penosa, si fiat agatadu in antis de unu gorropu chi s’aberiat intre duas pinnas de roca. Si bi tzachesit a intro. S’ingurtidòrgiu, chi dae intro benaiat unu filu de abba crara, s’illonghiaiat e s’imbojaiat iscurighende·si a bellu a bellu, e a bellu a bellu pigaiat e s’istringhiat, resurtende tantu serradu a parte de subra chi agiumai non bi colaiat mancu sa lughe. Sas pinnas de roca de su gorropu, lisas e rujastras, teniant unu colore diferente cunforma a sa fritura de su mesiscurigore chi s’agataiant. Sos pees de su collidore de biscu s’iscutinaiant in mesu de s’abba falende aghironada in mesu de sos codes move·move. Pighende sa mirada podiat galu bìdere una carfidura de lughe semper prus fina in mesu de pinnas de roca semper prus artas. Sighende in antis sa buca s’istringhiat tantu chi sas pinnas de roca resurtaiant
tochende·si s’una cun s’àtera, in su chirru prus in artu, e non lassaiant colare mancu un’alenu de lughe, a tales chi cuddu giassu resurtaiat imboligadu dae sa prus oscuridade niedda. Tando, pròpiu in ie, su collidore de biscu abarresit pro detzìdere si andare a in antis o torrare in segus. A parpu, si fiat atrividu a tirare a in antis, avantzende de costàgiu, cun petorras e ischina frighende·si contra de sa roca, caminende comente podiat a intro de cudda gruta istrinta chi a ogni passu si faghiat semper prus rata. A pustis de pagos metros, sa bòveda de su gorropu resurtaiat gasi bassa chi s’òmine fiat istadu obligadu a s’unchinare in antis, incurbiende finas sa conca a un’ala pro pòdere sighire a caminare. Pro sorte, in su momentu chi prus li fiat costende avantzare in cuddu
logu istrintu meda, su collidore de biscu notesit chi, a bellu a bellu, sa bòveda torraiat a s’artziare, sas pinnas de roca torraiant a s’illargare e sa pendèntzia a minimare. Luego a pustis già fiat torradu a caminare deretu, e deretu podiat mirare in dae in antis suo. Tando, sende sos chirros prus artos de sas pinnas de roca torrados a s’ispartzire, si bi podiat allampiare un’ispada de lughe e finas su chelu lisu e biaitu falende a traessu de sos muros de roca ùmida. Cudda lughe intrende dae su truncamentu semper prus mannu de sa gruta l’aiat fatu bìdere torra su colore rujastru de sas pinnas de muru, ricas de lana de roca e de fìlighes. Su collidore de biscu las ammiraiat ispantadu, in totu sa mannesa issoro, s’abbaidaiat puru sas pìnnigas e sos tuveddos chi bi fiant, e finas su birdùmene de sa froridura chi creschiat a pitzu de sa pedra ruja, ammamada dae su sole. Sende su gorropu bènnidu prus e prus ampru, cumintzaiat tando un’ispranada chi pariat populada de àrbores. B’aiat carchi cosa, però, de diferente. Cuddos àrbores giai non teniant sa matessi bisura de sos chi aiat lassadu in segus. Sos opinos fiant artos e deretos che palos, cun su corgiolu rujastru e sa coma de unu birde biaitu, e creschiant ispàrghidos, lassende colare una lughe chi afortiat sos colores de cuddu logu. In mesu de sos opinos ispuntaiant prantas de biscu ricas de meleddas rujas, acumpangiadas dae fìlighe artziende·si dae terra a pitzu de un’erba in colore birde elètricu. S’abba frisca e cristallina lassinende dae sa gruta isvanessiat in cuddu giassu peri sos pojos ispèrdidos a inghìriu de su fìlighe e de sos truncos de àrbores mortos, chi, cobertos de cugumeddu e lana de àrbore, pasaiant sicos a pitzu de s’erba.
Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *