Beckett, un'iscritore intre duas limbas

Beckett, un'iscritore intre duas limbas

Su 22 de nadale de su 1989 moriat in Parigi Samuel Beckett. Nàschidu in Dublinu in su 1906 Beckett est cunsideradu su maistru de su teatru de s’assurdu. Amigu de James Joyce, in su 1938 si fiat trasferidu in manera definitiva in Frantza, a pustis de un’esperièntzia una pariga de annos in antis.

Aiat esordidu cun unu libru de contos e a coa cun unu romanzu, ambos duos iscritos in inglesu. Dae su 1951, cun su primu èsitu literàriu, Molloy, aiat cumintzadu a iscrìere in frantzesu, finas si in unu segundu momentu aiat torradu a impreare sa limba nadia massimamente pro sos traballos in su Regnu Unidu.

Molloy est su primu volume de una trilogia chi sighit cun Malone meurt e L’innommable.

Unu de sos motivos de su sèberu de una limba istràngia, finas si connota a sa perfetzione, fiat, segundu sas paràulas de Beckett etotu, chi ddi daiat sa possibilidade de iscrìere sena de un’istile.

De su 1952 est s’òpera teatrale chi dd’at dadu sa fama: En attendant Godot. Iscrita intre su 1948 e su 1949 s’òpera, publicada in su 1952, at tentu sa prima rapresentatzione teatrale in Parigi in su 1953. S’àtera creatzione drammatùrgica de prus importàntzia est Finale de partie, de su 1957.

Autore drammàticu, sos iscritos suos sunt caraterizados dae s’angùstia e dae su disisperu de sos protagonistas.

Figura polièdrica, a prus de contos, romanzos e òperas teatrales, at realizadu testos radiofònicos e televisivos. At iscritu finas un’iscenegiadura tzinematogràfica, cun sa diretzione de s’americanu Alan Schenider: Film, unu curtzumetràgiu interpretadu dae Buster Keaton.

A sa prosa at acumpangiadu puru una produtzione poètica bastante rica.

In su 1969 at bintu su prèmiu Nobel pro sa literadura. Sa pàtria sua, s’Irlanda, dd’at onoradu in su 1984 cun su Saoi, tìtulu intregadu dae sa Aosdana, assòtziu de iscritores e artistas creadu in su 1981.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.