Atìliu Deffenu, intelletuale nugoresu de su Noighentos

Atìliu Deffenu, intelletuale nugoresu de su Noighentos

–  de Salvatore Serra –

Atìliu Deffenu,  nàschidu in Nùgoro su  28 de nadale de su 1890 dae Giosepe e Giuanna Maria Sechi, beniat dae una famìlia burghesa de orientamentu progressista,  in ue su babbu fiat presidente de sa Sotziedade  operaja nugoresa.

A pustis de su ginnàsiu fatu in Nùgoro si nch’est tramudadu a Tàtari pro andare a su litzeu. At tentu deretu una positzione de primore in su grupu de sos giòvanos sotzialistas tataresos, chi cunsideraiant moderadas sas fortzas  de sa democratzia burghesa progressista e non podiant bajulare sa majoria  reformista de su Partidu sotzialista locale.

Deffenu no at istentadu a essire a pìgiu comente editorialista polìticu de tzou in su periòdicu sotzialista “La Via”, chi fiat s’òrganu  ufitziosu de su movimentu de sos giòvanos. In sos artìculos suos, chi mustraiant giai  un’ideologia sindacalista revolutzionària, daiat importu mannu a sa pelea antimilitarista e anticlericale, mustrende sas intrannas malas de sa gherra polìtica e denuntziende sos istentos in s’isvilupu de sa sotziedade sarda.

In custos annos est mescamente in Nùgoro chi Deffenu s’est impinnadu  in sa polìtica e  in s’istiu de su 1907 at fundadu,  in pare cun unu grupu  de istudentes nugoresos,  unu Sòtziu sotzialista cun sa punna de mòvere sas abbas firmas de sa polìtica  e de fàghere  propaganda e proselitismu cun sos massajos  e sos pastores de su fùrriu. Comente organizatzione, s’esperimentu  est andadu male a beru. Però su cuntatu cun sos giassos internos est istadu fundamentale pro Deffenu, ca at irrichidu su cuntributu suo  a sa  “chistione sarda”.

In su 1908 s’est marcadu a sa facultade de lege de s’universidade de Pisa. In ie at astrintu  ligàmenes polìticos fortes cun sos anàrchicos  Pietro Gori e Luigi Fabbri, e at maturadu cun una cussèntzia prus manna s’adesione sua a su sindacalismu revolutzionàriu. Sas  collaboratziones cun su giornale “Gioventù libertaria” de su “Fascio socialista anarchico” de Roma, cun su fògiu anàrchicu “Il Pensiero” e cun su periòdicu ghiadu dae Paolo Orano “La Lupa”, cun artìculos chi faeddaiant mescamente de sa Sardigna, l’ant dadu s’ocasione  de refinare s’anàlisi subra de sos problemas de sa terra nostra, finas tenende contu de custas esperièntzias noas.

Cando ghiraiat a Nùgoro proaiat, sena otènnere resurtados mannos, a fàghere propaganda in sos bighinados pòveros de sa tzitade  e in sas biddas de su fùrriu. Sa radicalizatzione  de sas positziones polìticas suas  in intro de su movimentu operaju, contràrias a su partidu comente istitutzione (“pro mene non b’at àteru sotzialismu – at a iscrìere in su mese de abrile de su  1911 – in foras de su chi si isvilupat  e si peleat  in intro  de sas  organizatziones operajas”) s’est manifestada in manera prena in su  1910, cando est ghiradu a  Tàtari  e at torradu a cumintzare pro unu pagu de tempus  a gherrare in su movimentu sindacale cun sos cumpàngios massimalistas de su Sòtziu giovanile sotzialista. Finas sos iscritos de custu tempus cunfirmant  s’adesione prena  de Defenu a s’ala prus  estrema de su sotzialismu libertàriu.

Sa gherra in Lìbia l’at cumbintu a s’impinnare politicamente in sas ideas  patzifistas e antimperialistas e a denuntziare “s’ispèntunu  terrorosu in ue s’isbèliu patriotardu, s’imbreaghera natzionalìstica ant fatu afogare s’ànima de su  pòpulu italianu, e de su proletariadu etotu, a su cale paret chi no apant fatu bene 30 annos de prèigas revolutzionàrias, sindacalistas, anàrchicas, democràticas”. Sa partetziptzione sua a sas manifestatziones  contra a sa gherra est andada in pare cun su  progetu de su primu nùmeru de unu giornale – chi pustis no l’ant a publicare –  cun su tìtulu “La Comune”, dedicadu “a sa luta contra a  sa gherra e sa reatzione”.

In s’ìnteri fiat traballende a un’istùdiu chi no at publicadu mai, subra de sa teoria de su  balore-traballu in Marx,  e in su matessi tempus a sa  tesi de  làurea subra de sa teoria marxista de sa cuntzentratzione capitalista, cun sa cale s’est laureadu  in s’agabbu de su 1912.

Sa ghirada a Nùgoro, chi a issu no l’agradaiat  ca cunsideraiat “sa vida de Nùgoro miserina, bòida, anneulada, vida provintziale”, l’at obligadu a sèberos segundàrios in su traballu de giornalista (at atzetadu de fàghere su currispondente dae   Sardigna pro “Il Giornale d’Italia”) e in s’atividade polìtica (in cussu tempus s’est interessadu a s’organizatzione sindacale de sos minadores de Lùvula e at leadu parte in sa  protesta de sos  pastores e massajos de Orune, chi fiant contra a su manìgiu de sas terras cumonales e cheriant a las partzire cun totu sa gente).

In sas votatziones istatales de su  1913 Deffenu,  mancari no esseret candidadu, at fatu – pròpiu pro s’importàntzia polìtica de cussas eletziones – una  propaganda ativa, faghende comìtzios  antimilitaristas e contra a su guvernu. Ma est istada mescamente sa batalla  antiprotetzionista chi l’at impinnadu, finas pro su chi pertocat  s’elaboratzione teorica. In custa  fase s’est acurtziadu  a su meridionalismu democràticu de Salvemini e de De Viti De Marco, pro more  de sas  currispondèntzias  de custu  movimentu de opinione cun su  sindacalismu revolutzionàriu, est a nàrrere pro more de sa sensibilidade meridionalìstica comuna e de su refudu assolutu de sa polìtica protetzionìstica de s’Istadu  chi fiat gasi dannàrgia  pro  s’economia meridionale. Cun sa batalla liberista, sa Sardigna aiat àpidu dèpidu pònnere, a pàrrere de Deffenu, sos presupostos pro “sa renàschida econòmica e sotziale sua”. Sa cuntierra contra a su protetzionismu, chi at tentu meda logu in sos giornales sardos, at agatadu in Deffenu, in pare cun Nicolò Fancello, segretàriu de su “Comitato nazionale di propaganda e d’azione a favore del Mezzogiorno”, s’amparadore prus testorrudu e mentifine.

In su mese de abrile de su 1913 Deffenu e Fancello ant fatu nàschere unu Grupu de atzione pro sos interessos de sa Sardigna, chi b’ant aderidu sas individualidades prus de importu de s’intelletualidade e de sa polìtica. In su manifestu publicadu dae su Grupu in cussa ocasione  b’aiat iscritu chi “su de nche bogare su protetzionismu est sa cunditzione chi non si nde podet fàghere a mancu,  si si cheret fàghere crèschere s’economia de sa Sardigna”.

Ma in su matessi tempus Deffenu s’est impinnadu finas in su campu culturale. In s’agabbu de su  1913 at disinnadu una revista  regionale (in s’idea sua sa revista, chi si depiat nàrrere “Sardegna”, si proponiat  “de espònnere a su pùblicu prus mannu  sos problemas sardos prus de importu – chi pertocaiant s’economia, s’arte, sa literadura, sa polìtica – e gherrare pro agatare unu remèdiu”).“Sardegna”, chi b’at essidu bator nùmeros ebbia dae ghennàrgiu  a làmpadas de su 1914, est de seguru su produtu prus interessante de sa publitzìstica  sarda de s’època liberale: a fùrriu suo, mancari cun dificurtades mannas  e peleas organizativas, Deffenu est resessidu a collire sas mègius  energias intelletuales sardas; ma, prus de totu, n’at fatu un’istrumentu importante de anàlisi  de sa sotziedade sarda. “Sardegna” est sa  sede in ue sas arresonadas polìticas  subra de sa chistione sarda leant sos tonos prus artos, e dae ue essint a campu sas propostas politicamente prus abbistas pro sa  solutzione de su  problema sardu e meridionale. Sa  chistione meridionale, e sarda, cheriat solutzionada – a pàrrere de  Deffenu e de sa revista sua – in su cuntestu prus  generale de sa  polìtica de s’Istadu italianu, su cale depiat lassare a un’ala sa lìnia sena profetu de sos providimentos ispetziales e si depiat dare una polìtica econòmica globale e  abbilantzada, a manera de nche colare sas diferèntzias regionales istòricas e sa chi issu li naraiat “disunidade natzionale”. Ma pro  promòvere sa crèschida sotziale e econòmica de s’ìsula bi cheriat chi  sa Sardigna s’esseret evòlvida cunforma a sos grados normales  de s’isvilupu  capitalìsticu sighidos istoricamente dae sas  regiones avantzadas.

In s’agabbu de su 1913 si nch’est tramudadu a Milanu pro fàghere s’avocadu. In su mese de maju de su 1914 s’est fatu  legale de s’ “Unione sindacale italiana”, afortende sos ligàmenes suos  cun su grupu  de sos sindacalistas revolutzionàrios milanesos. A dolu mannu, cando at iscopiadu  sa gherra s’est fatu interventista, iscriende in artìculos medas, in su “Popolo d’Italia”, in sa “Avanguardia” de Milanu e in s’“Internazionale” de Parma, chi cussa gherra fiat netzessària  “in nùmene  de sa tzivilidade  europea e de su venidore  de sa  classe operaja”. In su mese de santugaine at fundadu cun A. De Ambris, M. Bianchi, F. Corridoni, T. Masotti e àteros  su “Comitato dei fasci di azione interventista rivoluzionaria”, intrende deretu in su Comitadu tzentrale. S’istòricu  Sarvadore Sechi l’at atribuidu  sa paternidade de su manifestu “Ai Lavoratori d’Italia”, chi in antis si pensaiat chi l’aeret iscritu  Mussolini.

A pustis chi s’Itàlia est intrada in gherra at proadu a s’arrolare comente ufitziale, ma,  siat ca non teniat unu fìsicu bonu, sia pro more de s’atividade polìtica sua, l’ant iscartadu e nche l’ant mandadu a Sardigna  comente sordadu ordinàriu, e controllendeˑlu puru. Pustis est  resessidu a frecuentare s’iscola pro alunnos ufitziales, e in su mese de austu de su  1917  l’ant imbiadu in zona de gherra. In su mese de martzu de su  1918  l’ant incarrigadu de sa propaganda  in sa  brigada tataresa.

In custu incàrrigu at tentu manera de iscrìere relatas  e istrutziones subra de sa casta de propaganda de fàghere cun sos sordados sardos: in sustàntzia, ponende in craru su valore noale, si non revolutzionàriu, in su pranu polìticu e sotziale, de sa partetzipatzione a sa gherra in su matessi repartu de sas massas populares sardas, at postu sas premissas teòricas, cun s’anàlisi sua antetzipadora, de sa chi at a èssere in Sardigna sa realidade su movimentu  de sos  ex cumbatentes e de su Partidu sardu de atzione.

Cando fiat a sas bistas sa batalla de su Piave, issu at renuntziadu a sa lissèntzia e at pedidu de leare parte  in sas atziones bèllicas. Su sèighi de làmpadas de su  1918 est essidu in esploratzione cun sos sordados de su plotone suo;  ma sos inimigos los ant inghiriados e issu at pèrdidu sa vida.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *