Artisanadu sardu: arriscos de sa crisi e solutziones

Artisanadu sardu: arriscos de sa crisi e solutziones

Sa CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) at iscritu a su guvernu pro sustènnere s’artisanadu artìsticu e traditzionale ca, pro neghe de su Covid, aziendas medas ant pèrdidu prus de su baranta pro chentu de su faturadu. Su setore at a pòdere intrare in una crisi mala a sanare e chi ponet in arriscu finamentas s’esistèntzia de traditziones seculares e de gabbale. No est una chistione petzi de traballu, ma finas de identidade e cultura.

In su mentres su GAL Barbàgia, pro torrare isceda a sas dificultades de su setore artisanu, at ammanigiadu unu bandu pro pònnere in paris aziendas locales de custa genia. At respostu unu grupu de batòrdighi impresas, ghiadu dae sa Confartigianato Nùgoro-Ogiastra, chi at logradu sos fundos pro disinnare unu sìmbolu chi fatzat reconnòschere sa calidade e s’orìgine de unu produtu ùnicu e, posca, pro fraigare unu giassu in sa retza chi siat unu logu virtuale in ue lu bèndere. Una butega in retza pro acurtziare gente chi istat a tesu e chi forsis non connoschet galu s’artisanadu sardu.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *