Antoni Arca pùblicat un'àteru romanzu in sardu: "Domo de Jordi"

Antoni Arca pùblicat un'àteru romanzu in sardu: "Domo de Jordi"
Antoni Arca, iscritore
Antoni Arca, iscritore

Antoni Arca, iscritore multilingue de s’Alighera, at publicadu unu romanzu nou in sardu. Su tìtulu est “Domo de Jordi” e est una publicatzione chi, comente àteras, essit cun sas versiones finas in àteras limbas: italianu, catalanu, corsicanu. In su tempus benidore forsis in frantzesu. 

Su libru faghet parte de su progetu Antonio CorSarCata, unu curiosu disafiu literàriu chi ponet impare Còrsica Sardigna Catalogna cunvidende autores de sas tres realidades linguìsticas pro sa creatzione de òperas originales; pro como sunt istados cramados su còrsicanu Ghjacumu Thiers, su sardu Antoni Arca e su catalanu Jordi Buch Oliver.

S’annu coladu, semper in intro de custa faina, fiat essidu su romanzu “Tilda de Reni, atora”. S’editore est Nor, eticheta serente a Condaghes, e su romanzu pro como  est publicadu in e-book ebbia.

Arca est unu de sos intelletuales sardos prus de primore a dies de oe, mancari chi su mainstream culturale non lu carculet meda. Sende mancadu dae pagu tempus Larentu Pusceddu abbarrat unu de sos pagos de livellu galu in atividade.

DOMO DE jordi sardu

Est produende dae nessi 30 annos e at a s’ativu deghinas e deghinas de libros in paritzas limbas e de paritzos argumentos: linguìstica, sàgios, literadura pro pitzinos, romanzos e àteru. At istudiadu comente pagos sa literadura reghente in limba sarda. Istat bastante retiradu in s’Alighera, ma, in custos ùrtimos annos, s’at balangiadu unu logu nòdidu e de primore in su movimentu linguìsticu e in su mundu de sa cultura natzionalitària e de sa literadura sarda. At iscritu àteros romanzos de importu in sardu normativu (LSC), mancari chi non siat de limba materna sarda. Un’imparu pro medas.

Antoni, comente naschet custa ùrtima fatiga?

Domo de Jordi est nàschidu che unu giogu. Cheria iscrìere unu contu in pare a Nanni Falconi e Gian Carlo Tusceri pro realizare un’òpera in catalanu, in sardu e in corsicanu. Gian Carlo e Nanni mi naraiant chi emmo, chi s’idea fiat bella, ma impossìbile a fàghere, però chi podìamus proare. Tando lis aia imbiadu un’idea: unu regista catalanu lompet in sa Madalena e lu serrant in presone a Tèmpiu.

E issos?

Bellu, faghe su primu capìtulu”. E custu est istadu su malu, ca deo su primu capìtulu giai lu podia iscrìere, ma in cale limba: in italianu? Nono, ca benit a èssere unu contrasentidu. In catalanu? Nono, ca luego mi tocat de lu tradùere o in italianu o in sardu. In sardu! Emmo. E apo cumintzadu, ma non mi so firmadu a su primu capìtulu. Apo iscritu totu su contu.

 Antoni Arca in una presentada reghente
Antoni Arca in una presentada reghente

Unu machine creativu…

Ite aiat a fàghere? Boh? No apo mandadu su contu ne a Nanni e ne a Giancarlo e mi so postu a giogare: apo torradu a iscrìere su matessi contu ma in forma “neutrale”: registrende sos post de una chat eròtica, ca su fotògrafu de su regista, sena bi lu nàrrere, amministraiat unu porno-blog. Luego l’apo torradu a contare dae sa mirada de una fèmina ràida amiga de su regista e in vacàntzia cun isse, chi iscriet unu diàriu de custa in terra sarda.

E ite fine at fatu custu traballu?

Posca, roba de ses annos como, m’est bènnida una “crisi personale” e apo detzisu de mi retirare dae intelletuale e dae iscritore; apo lampadu ogni cosa e sos testos mios chi fiant in su computer los apo regalados a Ghjacumu Thiers pro su blog universitàriu suo InterRomania.

Cherias ismentigare chi ses un’iscritore?

Custu m’est duradu carchi annu. Luego, si nch’est mortu s’amigu miu corale Antoni Buluggiu e apo cumpresu chi bìvere est unu giogu e mègius a si nde rìere de sas ambitziones artìsticas. Gasi, cando Ghjacumu m’at pedidu su permissu de impreare “Domo de Jordi” pro realizare su segundu libru de Antonio CorSarCata li apo naradu chi emmo. Ma cando m’at imbiadu sas botzas de su romanzu Asciuva ti ne a bocca… chi ùn ti ne toca!, m’est intrada sa gana de lu torrare a iscrìere ma cun un’àteru montàgiu e un’àtera limba e l’apo bortadu a s’aligheresu, e posca a s’italianu, e a coa so torradu a su sardu meu imparadu a mannu.

E aimus un’àteru romanzu in sardu importante. E iscritu a norma LSC…

E como sos libros de Jordi sunt bator, antis, chimbe ca est lestra a essire sa versione frantzesa. Tres in ebook ebbia, sardu, aligheresu e italianu publicados dae NOR de Ilartzi, e duos in paperi: su corsicanu e su frantzesu ammaniados dae CorSarCata.

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.