Ammentende a Salvatore Iaconesi, s’ispantu de su còdighe abertu: pro ite li depimus torrare gràtzias

Ammentende a Salvatore Iaconesi, s’ispantu de su còdighe abertu: pro ite li depimus torrare gràtzias

Cando chie si nch’andat lassat sèmenes bene prantados e raighinas fundudas, sa morte nudda podet. Pro cussu sa dispedida de Salvatore Iaconesi, su 18 de trìulas de s’annu coladu, a 49 annos ebbia, cheret chi la bidemus comente unu biàgiu chi sighit.

Ridutivu est a nàrrere chi Salvatore Iaconesi fiat un’ingegneri informàticu, unu filòsofu, un’hacker, un’artista, unu dotzente: totu custu fiat ma fintzas de prus, ca resessiat a ammisturare una moltitùdine de disciplinas sena arresonare a partes chirriadas.

Una persone innamorada de su chi faghiat fiat, cun raighinas in sa filosofia informàtica old school, cun sos ideales chi teniat bios e contivigiados in sa carena sua matessi: cando su 2012 iscobergeit de àere unu tumore a conca, disinneit de abèrrere (cracare) sas cartellas clìnicas suas e de mudare sa maladia in una chistione a còdighe abertu; gasi nascheit “La Cura”, unu progetu partetzipativu a tretu de nche colare s’eticheta passiva de patziente e de furriare su male matessi in unu protzessu artìsticu e culturale. Su 2016 “La Cura” est unu libru publicadu dae Codice Edizioni.

E non nos ismentighemus chi dae tempus meda Salvatore Iaconesi fiat manìgia – manìgia cun s’intelligèntzia artifitziale in pare cun Oriana Persico, sa mugere amada semper a costàgiu suo peri sas camineras de sa vida e de su traballu. Nòdidos sunt sos progetos Angel_F e IaQos, e de importu mannu est s’issèberu suo: a pònnere in discussione su modellu capitalìsticu de sa fura de sos datos. S’acostamentu de Salvatore fiat diferente e punnaiat a su poderiu comunitàriu de custos datos, a sa coesione sotziale, a modellos generativos dae bassu: s’esempru lampante de custas punnas sunt sos progetos “Art is open source” e “HER she loves data”, tzentros de chirca pro esplorare sa trasformatzione umana in s’època computatzionale.

Est impossìbile a ismentigare una persone (galu in antis chi unu professionista) semper intreghende·si a sos àteros, e semper cun àtere traballende a fitianu in connessione umana e sotziale.

Salvatore est unu mèntore pro medas, unu maistru chi at imparadu a sos dischentes suos – finamentas sos chi no at pòdidu abbratzare mai – ite sunt a beru s’amore pro s’informàtica, pro s’arte, pro sa giustìtzia sotziale, sas batallas pro unu mundu mègius, s’ètica. E pro custu li torramus gràtzias.

Gianfranca Orunesu

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *