Aja! 100mìgia èuros de contraventzione pro cada...pro cada donatzione

Aja! 100mìgia èuros de contraventzione pro cada...pro cada donatzione

B’at un’òmine dadivosu chi at fatu nàschere prus de 550 criaduras. Si narat Jonathan Meijer, 41 sos beranos suos. E in custu, de beranu, b’at àpidu chie l’at naradu a nde la sessare…de semenare. Semus faeddende de su tribunale olandesu de s’Aja e de sa sentèntzia chi bi l’imponet. Ca in cussos tretos sas lìnias ghia narant chi una persone potzat àere màssimu 25 fìgios pro more de donatzione de gametes (pro, nàrrere, in Itàlia su màssimu est 10). Sas lìnias ghia, però, non sunt vinculantes. B’at chertu duncas una càusa de una fundatzione acusende·lu de pònnere in perìgulu sas persones nàschidas dae sas donatziones suas. Ite diat capitare si unas cantas intre custas 550, unu cras, si diant crobare sena ischire de èssere imparentadas reproduende fìgios cun patologias? Pro custu est chi sa giùighe Thera Hesselink at ordinadu a Meijer de pònnere concruos deretu a sas donatzione suas: a s’imbesse diat retzire 100mìgia èuros de contraventzione pro cada… pro cada donatzione! Sa fundatzione olandesa mentovada est sa Donorkind, ragrupamentu de famìlias cun fìgios nàschidos pro mèdiu de fecundatzione eteròloga. Annuntziende·si in unu situ internet, su donadore, proponende su sèmene suo a tipu catàlogu de ortalìtzia, aiat naradu de no àere fatu nàschere prus de 25 persones cunforma a sos inditos locales. Una fèmina chi at fatu càusa, in pare cun sa fundatzione Donorkind, custu at naradu: «Si aia ischidu chi nd’aiat giai fatu nàschere prus de 100 no l’aia seberadu». A pustis de un’indàgine ministeriale, a s’òmine l’aiant signaladu in cada clìnica pro evitare de retzire su sèmene suo e pro nche lu pònnere in una lista niedda. Ma issu, su sposu, at sighidu donende a bancas internatzionales o in clìnicas ispagnolas e ucrainas (e fintzas impreende sitos internet privados sena inditos in contu de amparos legales e sanitàrios) e custu in ausèntzia de unu registru internatzionale de sos donadores de gametes. Game over.

màuru piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *