Abdicatzione de Napoleone

Abdicatzione de Napoleone

Su 6 de abrile de su 1814 Napoleone Bonaparte, imperadore de sos frantzesos, aiat abdicadu. Sa detzisione fiat istada cajonada dae sa situatzione mala chi aiat leadu sa gherra contra a sa coalitzione antifrantzesa.

Bida s’impossibilidade de bìnchere su cunflitu su condotieri corsicanu aiat a sa fine tzèdidu. Chimbe dies a pustis su fatu fiat istadu ratificadu cun su tratadu de Fontainebleau. Dae coa a carchi chida, su 4 de maju, fiat cumintzadu s’esìliu in s’ìsula d’Elba.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.