17.10.2006 - Sa morte inaisetada de s'artista Andrea Parodi

17.10.2006 - Sa morte inaisetada de s'artista Andrea Parodi
  • de Sarvadore Serra –

Su 17 de santugaine de su 2006  morit Andrea Parodiartista istimadu chi at innovadu in manera istraordinària su panorama musicale in limba sarda.

Issu, fìgiu de unu lìgure e de una sarda, est nàschidu su 18 de trìulas de su 1955 in Portu Turre, in ue at leadu su diploma in s’Istitutu Tècnicu Nàuticu.

Ma sa passione sua fiat sa mùsica. At cantadu, fintzas a su 1987, in sa banda pop/rock Coro degli Angeli. Su grupu fiat nàschidu in su 1982 dae “Sole Nero” chi aiat cambiadu su nùmene, apuntu, in “Coro degli Angeli“, ca l’aiat cussigiadu Mogol. Nde faghiant parte, in prus de Andrea Parodi, Andrea Poddighe (boghe), Antonio Poddighe (boghe), Nando Esposito (bassu),Giampaolo Conchedda (batteria), Pietro Fara (pianoforte), Gigi Camedda (boghe, tastera),Gino Marielli (boghe, chitarra). Custu grupu, a cumintzos de sos annos otanta, at traballadu in istùdiu e in sos cuntzertos con Gianni Morandi, e cun issu at realizadu tres album.

In su 1988, paris cun Gino Marielli e Gigi Camedda, Andrea si nch’est essidu dae su Coro degli Angeli e at formadu sos Tazenda. In su 1990 sos Tazenda ant bintu su programa deRaiuno “Gran Premio”, cuidadu dae Pippo Baudo.

Semper cun sos Tazenda at leadu parte in sos annos noranta a duas editziones de su Festival de Sanremo: sa prima in su 1991, in ue su grupu s’est classificadu in su de chimbe postos cunPierangelo Bertoli, cantende Spunta la luna dal monte (cantzone in italianu e in sardu, ma chi pustis sos Tazenda ant a cantare petzi in sardu, in sa versione originale iscrita dae Gino Marielli, cun su tìtulu “Disamparados”); sa segunda in su 1992, in ue si sunt classificados in su de oto postos cun Pitzinnos in sa gherra.

coro-degli-angeliMa in custos annos non b’at àpidu petzi Sanremo: in su 1990 sos Tazenda ant collaboradu cunFabrizio De André cantende in sa cantzone Monti di mola, de s’album Le nuvole ; in su 1991 ant bintu su Cantagiro (in coppia con Paola Turci); in su 1992 ant leadu parte in su Festivalbar.

In mesu de sas cantzones prus famadas de custos annos bi sunt “Disamparados”, “Carrasecare”, “Pitzinnos in sa gherra”, “Mamoiada”, “Non Potho reposare” (dae una cantzone populare nugoresa), Nanneddu (dae una poesia de Pepinu Mereu).

In custos annos Andrea s’est impinnadu fintzas comente regista, cuidende sos videos de sos Tazenda e unos cantos documentàrios subra de sa Sardigna, e comente produtore de àteros artistas sardos, comente Marino de Rosas.

In su 1997, su cambiamentu mannu: Andrea si nch’est essidu dae sos Tazenda pro si pònnere a sa sola. Cun su primu album comente solista, Abacada, no at tentu una resessida manna. Pustis, però, at otentu resurtados bonos a beru, collaborende con Noa e cun Al Di Meola, cun su cale at publicadu unu CD leadu dae unu cuntzertu. Semper cun Al Di Meola at fatu un tour europeu, cun sa gente a isticu in belle totu sos cuntzertos.

andrea-parodi-noaSu 28 de làmpadas de su 2003 s’est esibidu, paris cun su chitarrista Gianluca Corona, in su Teatru Tzìvicu de S’Alighera in ocasione de su mamentu artìsticu-musicale de su “Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo“. Su 20 de trìulas de su 2005 at leadu parte in su cuntzertu fatu in s’anfiteatru de Casteddu pro ammentare a De André, cantende Hotel Supramonte.

In su 2006 est torradu cun sos Tazenda, otenende un’esitu mannu: 20.000 sas presèntzias in su cuntzertu de Portu Turre (4 de làmpadas de su 2006), prus de 15.000 sas presèntzias in su cuntzertu de La Maddalena su 20 de austu de su 2006. S’ùrtimu cuntzertu est su 22 de cabudanni de su 2006, in s’Anfiteatru Romanu de Casteddu, cun sa partetzipatzione de amigos medas, e in mesu de custos sos Tazenda cun sos cales aiat fatu dae pagu su discu in vivuReunion. Custu cuntzertu l’ant insertadu in unu CD (12 tratas) e postu a bèndere cun L’Unione sarda. In custu ùrtimu cuntzertu sunt craros sos sinnos de sa maladia chi dae cue a pagu prus de unu mese nche l’at a giùghere a sa morte.

S’ùrtimu traballu suo est Rosa resolza, fatu in collaboratzione con Elena Ledda. S’ùrtima cantzone, Gracias a la vida (di Violeta Parra), est un’esecutzione in vivu dae s’ùrtimu cuntzertu suo de su 22 de cabudanni de su 2006 Undici Canzoni/Creazioni di forza e dolore.

andrea-2Andrea Parodi si nch’est mortu, a pustis de pagas dies de coma, su 17 de santugaini de su 2006 inCuartu Sant’Aleni, pro curpa de su cancru chi nde fiat sufrende dae duos annos

Medas sas manifestatziones e sos cuntzertos chi sunt istados dedicados a s’artista a pustis de sa dispedida sua. E mannu, galu oe, su dolu pro una pessone istraordinària chi nos at lassadu in antis de su tempus.

Discografia

Cun su Coro degli Angeli

Album in istùdiu

Album cuntzertos

Cun sos Tazenda

Album in istùdiu

Album cuntzertos

Regortas

Comente solista

parodi-e-al-di-meola

Partetzipatziones

Ligàmenes:https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Parodi

https://it.wikipedia.org/wiki/Coro_degli_Angeli

https://tonykospan21.wordpress.com/2011/04/10/spunta-la-luna-dal-monte-la-storia-il-testo-la-canzone-le-emozioni/

https://www.youtube.com/watch?v=w1_wrR8xIMs

https://www.youtube.com/watch?v=rHMyzI-746g

https://www.youtube.com/watch?v=yrLiWeAdhWU

https://www.youtube.com/watch?v=-43Nnc9lEY8

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *