Tradutziones in limba sarda. Sa Decraratzione Universale de sos Deretos de s Òmine.

Tradutziones in limba sarda.  Sa Decraratzione Universale de sos Deretos de s Òmine.

– de Salvatore Serra –

 

Polìtica linguìstica cheret nàrrere finas a traduire testos giurìdicos  in sardu, pro  afortire sa capatzidade de custa limba de  operare cun unu registru artu.

Oe bos presento sa  “Decraratzione Universale de sos Deretos de s Òmine”,  publicada dae sa sotziedade editoriale “Papiros” in su 1988.

Su libru l’ant publicadu cun su patronadu de s’Assessoradu de sa Cultura de sa Regione Autònoma de Sardigna.

Sa tradutzione est de Diegu Corràine.

Sas figuras sunt de Pinuccio Sciola.

 

Inoghe bi sunt sos primos tres artìculos.  

——————–

  1. Totu sos èsseres umanos naschint lìberos e eguales, in dinnidade e in deretos. Issos tenent su donu de sa resone e de sa cussèntzia e depent operare s’unu cun s’àteru cun ispìritu de fraternidade
  2. Onzi unu podet fàgher baler totu sos deretos e totu sas libertades proclamadas in sa Decraratzione presente, sena distintzione peruna, mescamente de ratza, de colore, de  sessu, de limba, de relizione, de opinione polìtica  o de onzi àtera opinione, de orìzine natzionale o sotziale, de cunditzione, de nàschida o de onzi àtera cunditzione. In prus, no at esser fata peruna distintzione fundada supra de s’istatutu polìticu, zurìdicu  o internatzionale  de su paìsu  o de su territòriu  dae ue una pessone  podet benner, chi custu paìsu  o territòriu  siat indipendente, suta de tutela, no autònomu  o asuzetadu a una limitatzione  cale si siat de soveranidade
  3. Onzi individuu tenet deretu a sa bida, a sa libertade e a sa seguràntzia de sa pessone
Leave a comment

1 Comment

  1. Beni su prof. Corraine, maistu mannu

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *