Su Tempiesu, funtana sacra de Sardigna

Su Tempiesu, funtana sacra de Sardigna

– de Salvatore Serra –

Sa  funtana sacra Su Tempiesu   est unu monumentu nuraghesu chi nche torrat a s’Edade de su brunzu.

L’ant iscoberta in su 1953. In s’istiu de cussu annu sa famìlia  Sanna, mere de unu terrinu in su de Orune,  in  “Sa Costa de Sa Binza”, in s’ìnteri chi fiat aparisende su logu pro fàghere un’ortu at imbènnidu unos cantos blochetes de pedra.

Custu est istadu su primu capìtulu  de un’iscoberta archeològica estremorosa, chi at agiuadu a aprofundire sos istùdios subra de sa tzivilidade misteriosa de sos nuraghes.  Sa famìlia Sanna,  de veras,  aiat iscobertu  unu de sos monumentos rapresentativos de sa Sardigna nuraghesa: una funtana  sacra dedicada a su cultu de sas abbas, unu de sos esempros  prus refinados de architetura religiosa.

Ma, in ue s’agatat de pretzisu? Pro lòmpere a su situ tocat a mòere dae Orune, colende a manu manca serente su campusantu e andende in màchina in unu caminu de unos  chimbe chilòmetros chi nche giughet a unu logu de agasàgiu, pustis sighende a pee pro unos   800 metros.

Su tèmpiu est fraigadu cun traballu isodòmicu, est a nàrrere cun blochetes de pedra mòlina iscuadrados e traballados cun s’inclinatzione chi lis tocat.   Su  monumentu est formadu dae una funtana printzipale  cun sa cobertura a duas abbas, pretzèdida dae unu vestìbulu atremenadu  in sa parte de in antis dae unu murigheddu  chi in intro suo ant istuvadu un’àtera funtana minoredda. Su cumplessu est imbaradu a una pinna percossosa de ischistu in ue si incanalat  s’abba de bena  chi alimentat sa funtana. Su vestìbulu  est un’istrutura aberta in dae in antis,  pamentada cun lastras  de trachite unidas in manera perfeta  e unu pagu in falada, e atremenada in dae segus  dae una pinna  chi prus in gasi s’agatat su putzu printzipale.  Sa funtana printzipale est un’iscalita de pranta trapetzoidale cun bator istradeddas   chi s’aberit in sa parte de intro de su vestìbulu. Faghet pensare a sa de  Santa Cristina de Paulilàtinu. Intre sas carpiduras de sas istradeddas b’at prumu iscagiadu in forma de bertighitas  sùtiles  pro no lassare ispèrdere s’abba. Sa cobertura est formada  dae tres architraves chi nche falant in corrispundèntzia negativa a sas istradeddas de s’iscala. In s’architrave de intrada b’at una ventanedda  de iscàrrigu retangulare, òpera tìpica in su fràigu de sos nuraghes, chi est presente finas in s’architetura de sos putzos sacros. S’iscala nche giughet  a sa  thòlos, arta 1,82 metros e cun su diàmetru de 0,90 metros. Est formada  dae ùndighi filares de pedra mòlina. Sa base tenet un’impedradu de pedra mòlina, in pendèntzia chirru a s’intrada, cun una fossa tunda pro sa  decantatzione de sas impuridades. S’abba ghira-ghira iscurret in su surcu istuvadu in s’ùrtima istradedda   e si nche ghetat  in una conca tzirculare chi b’est in  suta; dae cue, cun unu canale minore istuvadu  in s’impedradu de su vestìbulu, s’abba est carrada finas a sa segunda funtana. Su vestìbulu est atremenadu dae unu murigheddu curvilìneu in blochetes de pedra mòlina, chi pustis b’ant annantu lastrigheddas de ischistu. In intro de su murigheddu ant istuvadu una segunda funtana, chi reproduit in iscala minore sa funtana printzipale e collit sas abbas  chi protzedint dae su putzu mannu. S’abba bi defluit cun unu canale minore chi agabbat cun unu gutziadòrgiu fine-fine de isteatite birde. Finas inoghe b’at  una fossa tunda  pro sa decantatzione de sas impuridades. In su muru, subra de sa funtana, b’at duos nitzos  e duos pranos de ischistu.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *