Sa metamòrfosi #42

Sa metamòrfosi #42

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Gregor cumprendeit chi non nche lu podiat lassare andare in cudda muta mala si non boliat pònnere in perìgulu mannu su postu chi teniat in butega. Su babbu e sa mama no lu cumprendiant bene ca issos pensaiant chi Gregor in cudda dita podiat abarrare totu sa vida e in prus fiant acoidadados pro sa pena de s’ora chi cada aficu lis pariat pèrdidu. Ma a Gregor no li pariat gasi, a issu s’ànima in carchi modu l’avertiat. Nche depiant tratènnere su procuradore, lu depiant asseliare, conchinare e in fines nche lu depiant bìnchere; in manos suas fiat sa sorte sua e de totu sa famìllia! Si sa sorre nche fiat istada in cue! Fiat abbista; nche fiat pranghende giai dae cando Gregor fiat galu corcadu e pàsidu. E a seguru puru su procuradore, unu pagu femineri, nche la diat àere ascurtada e li diat àere postu mente; issa diat àere serradu sas ghennas de s’anticàmera e nche li diat lassare ismentigare s’atzìchidu. Ma sa sorre non bi fiat e a Gregor li tocaiat a fàghere totu.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *