Sa metamòrfosi #28

Sa metamòrfosi #28

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“«Sennor Samsa,» aboghineit su procuradore artziende sa boghe «it’est capitadu, tando? Bos istichides in s’aposentu bostru, rispondides petzi ei o nono, a babbu e a mama bostra nche li faghides intrare coidados pesosos e chi non serbint a nudda e – custu siat naradu gasi – discoidades sos doveres de traballu in unu modu chi pròpiu non si podet ammìtere. Bos chistiono in parte de babbu e mama bostra e de su mere e bos prego de mi nàrrere como carchi cosa chi siat balente e crara. So ispantadu, so ispantadu meda. Bos connoschia che a una persone pàsida e giuditziosa e como mi paret chi ais incumintzadu a bogare denghes pagu adderetados. Su mere mi nche fiat finas narende chi forsis bi fiat una resone in custa mancàntzia bostra – diat èssere s’incassu chi bos ant intregadu pagu tempus a como – ma deo l’apo dadu sa paràula chi custa cosa non podet èssere bera. Como però so bidende su tostorrìmene sena cabu chi tenides e mi nche colat finas sa gana de nche pònnere sa cara pro bois. E no est chi siais postu bene meda, no. Apo pensadu deretu de bos nche lu nàrrere mirende·bos in cara, ma dae chi mi nche lassades inoghe colende·nche su tempus de badas, mi paret giustu a lu nàrrere finas a babbu e a mama bostra. Sa rèndida bostra custa ùrtima muta non nos at cuntentadu pro nudda; tzertu no est tempus custu de fàghere bonos afares, l’ischimus nois puru; ma non b’est mancu unu tempus chi non si nde fatzat nudda; non b’est, sennor Samsa, e non bi depet èssere.»”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *