Sa metamòrfosi #18

Sa metamòrfosi #18

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Tando nargeit a issu etotu: «In antis de tocare sas sete e cuartu nche depo èssere essidu dae su letu. E in prus nch’at a bènnere a seguru calicunu de sa butega a pregontare ite m’est capitadu, ca sa butega aberit in antis de sas sete». Duncas s’apronteit a si nche bortulare dae su letu cun totu sa carena a una borta. Ruende·si·nche de cussu ghetu dae su letu, sa conca, mantesa bene ritza, si nche diat èssere forsis sarvada dae carchi tiru malu. Sa gropa pariat tosta e no li diat àere fatu dannu a nche rùere in subra de su tapete. Fiat in pensamentos però pro su trambullu chi nde diat èssere nàschidu e chi nche diat pòdere ispramare o a su mancu neghidare sos chi istaiant a segus de sas ghennas. Ma si depiat atrivire.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *