Sa metamòrfosi #15

Sa metamòrfosi #15

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“Duncas chircheit de essire dae su letu cun su dossu girende·nche cun atentu sa conca cara a s’oru de su letu. Cussu già fiat discansosu e mancari tenneret su pesu e sa largària sua, totu sa carena renesseit a fàghere a bellu a bellu sa pròpiu mòida de sa conca. Ma cando nche depeit poderare sa conca foras de su letu pendende in s’àera, tando timeit ca lassende·si·nche andare gasi depiat pròpiu capitare unu miràculu pro non si nche la segare de unu totu. E como non nche boliat pèrdere su sentidu mancu pro nudda, mègius diat èssere abarradu in intro de su letu”.

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *