Sa limba Sarda in sa mustra de su libru: Macumere 2012.


Sa mustra de su libru in Macumere est de importu mannu pro totu sa Sardigna; ponet sos sardos cara a unu mèdiu, culturale e didàticu chi no si nde podet fàghere a mancu, mescas in custu momentu ue paret chi su libru “a s’antiga” de pabiru, siat belle che a puntu de nche las istiriare, pro lassare su logu a sos mèdios massivos noos, chi avantzant semper prus a caddu espressu.
In custu momentu e in custu cuntestu, sunt sas atividades chi pertocant sa limba sarda in sa mustra de Macumere de ocannu.
Su traballu in sardu, ammaniadu dae s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Nùgoro, paris cun s’Istitutu Bellieni de Tàtari, si partit in duos momentos de importu mannu: duos laboratòrios didàticos, e sa presentada de su Libru Coro bortadu in sardu dae Mariantonietta Piga, Diretora de s’ULS de sa Provìntzia de Nùgoro.
Sos laboratòrios, b’at leadu parte in totu passa de 80 piseddos, fiant a pitzu de unu contu bortadu in sardu dae sos operadores de s’ULS, Ses Sorigheddos e unu Eritzu, ue sos pitzinneddos podiant bìdere sa diferèntzia intre limba iscrita e limba faeddada in una manera de giogu. A pustis sos piseddos ant giogadu a sas Olimpiades de sas Limbas, ue ant giogadu cun unas cantas limbas de su mundu, e ant bidu chi su sardu est una limba che a sas àteras, de impitare in cada momentu e faina in sa sotziedade.
S’àtera atividade chi s’ULS at presentadu est sa presentada, siat a sos mannos chi a sos minores, de su Libru Coro bortadu in sardu. Sos piseddos si sunt connotos in sos protagonistas de su libru Coro, e sos mannos, finas pro mores de sa presentada de Micheli Pinna e de Mariantonietta Piga e de sas paràulas lèghidas dae sos operadores de s’ULS, sunt intrados in su contu de su Libru Coro, sabi∙nde
∙si de su sentidu suo.
Una faina de importu mannu pro sa cultura e pro sa limba sarda, e gasi e totu est istada de importu sa presèntzia de sa limba sarda, e sunt duos annos in fila a pare, in unu eretu chi in antis fiat petzi in italianu.