Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas).

– Narade·mi bona fèmina, – aiat interpelladu a sa fèmina sena bogare su pòddighe de mustrare e su pòddighe mannu dae butzaca – a mi diais pòdere nàrrere in cunfidèntzia e inter nos, su nùmene de custa segnorina chi est aizu intrada?

– No est unu segretu e nudda de malu, su cavalieri.

– Pròpiu pro cussu.

– Li narant donna Eugenia Domingo del Arco.

– Domigo? Dominga at a èssere…

– Nossegnore, Domingo, Domingo est su primu sambenadu.