Bìculos de literadura #49 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos).

De seguru, de nàschere no l’as detzisu tue, e mancu babbu tuo, ma mancu deo, in fundu in fundu. Est capitadu e deo l’apo atzetadu, mentras babbu tuo nono. Non chèrgio ischire nudda de te, finas a cando no as a èssere tue matessi a mi lu chèrrere nàrrere. Pro custu no apo chertu ischire mancu si ses òmine o fèmina. Mi l’as a nàrrere a sa nàschida tue matessi.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*