Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos).

De seguru, de nàschere no l’as detzisu tue, e mancu babbu tuo, ma mancu deo, in fundu in fundu. Est capitadu e deo l’apo atzetadu, mentras babbu tuo nono. Non chèrgio ischire nudda de te, finas a cando no as a èssere tue matessi a mi lu chèrrere nàrrere. Pro custu no apo chertu ischire mancu si ses òmine o fèmina. Mi l’as a nàrrere a sa nàschida tue matessi.