Ùrtimos àrticulos

Fols, agabbadas sas ses diadas de istùdiu

Fols, agabbadas sas ses diadas de istùdiu

Su progetu FOLS, ammaniadu dae s’Assessoradu Regionale a sa Istrutzione Pùblica cun s’agiudu de su sòtziu culturale-cooperativa ” L’Altra Cultura”, est unu cursu de agiornamentu e de formatzione pro sos operadores chi traballant e faghent sa polìtica linguìstica in Sardigna. Comintzadu su 21 de ghennàrgiu est agabbadu su 11 de […]

Fèminas in Coro

Fèminas in Coro

S’Archìviu de Istadu de Nùgoro aberit sas ghennas a sa limba sarda. Da custu mese e finas a nadale, in s’Archìviu de Istadu de Nùgoro est istadu ativadu s’isportellu linguìsticu, finantziadu dae sa lege 482/99 “Normas in matèria de tutela de sas minorias linguìsticas  istòricas”. Ùnicu in Sardigna, s’Isportellu at […]

A bia de su Cunclave

A bia de su Cunclave

Martis 12 de martzu at a cumentzare su Cunclave: 115 cardinales inserrados in sa Capella Sistina pro fàghere su Papa nou, a pustis de sa dispedida de Papa Beneitu XVI: dae sas oto de su 28 de freàrgiu Joseph Ratzinger no est prus su pastore de sa Crèsia Catolica. E […]

Ceamal de Lodè: educatzione ambientale, benes naturales e energias rinnovabiles

Ceamal de Lodè: educatzione ambientale, benes naturales e energias rinnovabiles

Su CEAMAL est su tzentru de educatzione ambientale de sa Comuna de Lodè chi at sa punna de fàghere connòschere non su patrimòniu naturale ebbia, ma fintzas sos mudamentos chi naschent dae s’atzione de s’òmine in sa Natura. Gràtzias a su cuntributu  de sa Regione Sardigna su CEAMAL at ammanitzadu […]

A cara a cara…

A cara a cara

Antonella Dalu, Sìndigu de Torpè dae su 1 de làmpadas de su 2010. Nàschida in Nùgoro su 26 de ghennàrgiu de su 1978, cojuada e mama de duos fìgios. Est Laureada in Giurisprudèntzia in s’Universidade de Tàtari e dae su 2004 est marcada a s’Òrdine de sos Abogados de Nùgoro. […]

Archìviu de Istadu de Nùgoro:  aberit s’isportellu de sa Limba Sarda.

Archìviu de Istadu de Nùgoro: aberit s’isportellu de sa Limba Sarda.

Est un’atividade de importu mannu sa chi est cumentzende in custas dies in s’Archìviu de Istadu de Nùgoro: difatis, pro mores de unu finantziamentu prevìdidu dae sa lege 482 de su 1999, aberit s’Isportellu de sa Limba Sarda. Unu servìtziu pro sos utentes chi ant a pòdere impitare finas in […]

Fortza Paris: sos profetos de èssere una  minoria linguìstica

Fortza Paris: sos profetos de èssere una minoria linguìstica

Carchi die a oe Fortza Paris, pro mèdiu de Gianfranco Scalas, at fatu unu comunicadu de imprenta chi no at àpidu visibilidade in sos mèdias de comunicatzione che a sos giornales e sas televisiones, ma chi est girende meda in internet. Su comunicadu est de importu mannu ca cheret ammentare […]

8 de martzu, sa limba comente mèdiu pro nos emantzipare

8 de martzu, sa limba comente mèdiu pro nos emantzipare

Sa die de sa fèmina est festegiada in totu su mundu, cada annu ammentamus sas conchistas sotziales, polìticas e econòmicas de sas fèminas, ma finas su pore de sos problemas chi las anneant, che a sas discriminatziones e a sa violèntzia chi a fitianu las giagarant. Ma bi sunt finas […]

Manifestu de Girona

Manifestu de Girona

Un’àtera nova bona pro sa limba sarda: su Manifestu de Girona pro sos Deretos Linguìsticos est dae pagu tempus fintzas in limba sarda, paris cun àteras 63 limbas,in sa pàgina de su PEN Catalanu, sezione de su PEN International. Moende dae una tradutzione chi aiat fatu Nanni Falconi, Giagu Ledda […]

Bentu nou dae Agghju… a bia de su bilinguismu

Bentu nou dae Agghju… a bia de su bilinguismu

“Semus a su 50% de su traballu chi tocat a fàghere” at naradu su diretore de su Servìtziu Limba e cultura Sarda Pepe Coròngiu, concruende sos traballos de sa de 7 cunferèntzias de sa Limba Sarda chi ocannu s’est cumprida in Agghju, in Gaddura. “Como est s’ora de cumentzare sa […]

S’istripitzu de sos inimigos

Josè Mourinho, pro chie sighit su mundu de sa botza, est unu de sos prus grandes allenadores de fùbalu chi s’agatant. S’abilesa sua est semper istada de nche bogare totu su chi sos giogadores suos li podiant dare: e custu finas faghende·si chèrrere bene dae sos giogadores etotu. Cando fiat […]

shared on wplocker.com