“Sa vida cuada”, romanzu galanu de Jubanne Piga

de Sarvadore Serra

Unu contu suspesu intre Nùgoro e Roma. Un’òmine in pelea, astrintu intre sas suferèntzias de unu frade malàidu e sas lusingas de un’amore segretu. Bartolu Deinu, pro totus “Mentifine”, est su protagonista turmentadu de su romanzu “Sa vida cuada”, s’ùrtimu traballu de s’iscritore nugoresu Jubanne Piga.

Su contu est ambientadu in su 1984, in un’època giai moderna ma a largu dae sas comunicatziones istantàneas de sa tecnologia de oe. Bartolu acumpàngiat dae Nùgoro a Roma su frade Mateu, malàidu grave, pro s’operare a su coro. E in sa capitale issu, cojuadu e babbu de duos fìgios,  connoschet a Gaita, giòvana misteriosa e galana, chi cun issa tenet addòvios amorosos fuiditos e apassionados, sena cumprèndere chie est a beru custa fèmina ermosa, sarda che a issu, chi l’at fatu truncare su giuramentu de fidelidade a sa mugere Selina. E bidimus un’òmine, iscritore in limba sarda connotu dae totus comente  intelletuale sèriu e abistu, astrintu intre s’oriolu pro sa maladia de su frade Mateu, su disìgiu de sa carena de Gaita e s’ìmpudu pro sa traitoria de sa mugere.

Su contu sighit pro meses, fintzas a cando Mateu non sanat e Bartolu si dispedit dae sa giòvana. Pro la torrare a bìdere 22 annos a pustis in Nùgoro, cando  issa li contat cante cante cosa de sa vida sua. Francu unu particulare fundamentale, chi su letore cunprendet  ma Bartolu, pro cantu “Mentifine”, nono.

Un’istòria atrativa e ammaghiadora, tando, ma fintzas un’òpera de una richesa lessicale manna, bundante de descritziones cuidadosas chi ghiant su letore in sas àndelas de unu contu prenu de sentimentu. Comente cando Mateu retzit sa vìsita de Ghiliana, s’ammorada chi detzidet de nche lu lassare pròpiu cando issu at prus bisòngiu de agiudu:

Cun sa cara arba, iscarraita, como chi fiat sena barba si li bidiat de prus su patimentu in sas pupias isghilimadas. Belle non si connoschiat. Ghiliana est una màscara de astrau. No una paràula o unu signu de amorèntzia dat a bìdere. Petzi unu gestu de disgustu si l’est pintadu in sa cara sua larga, lisa e frita che màrmaru de tumba. Cun unu garbu prus de aparèntzia  che de cussèntzia, li tocheddat sa bidriera  cun s’aneddu brillantinu  chi l’aiat donadu issu sa die chi l’aiant dadu s’intrada a domo sua. Mateu illascat in pessu sos ogros… ”.

O comente cando Bartolu est a inghìriu in Roma, meledende subra de sas acuntèssidas suas:

Est de mùtria mala custu borta de die Mentifine. Cun s’ànima in abbolotu. Pessat a Mateu, si li podet dara gana de andare a nche lu bìdere. Mancu gasi. Pòveru frade, est inoghe pro issu ma est pessende a crastos. Mentifine est torra in pilisu mannu de coro e de cussèntzia. Ite fàghere?

O comente cando sos duos amantes clandestinos s’addòviant in su gosu de s’amore:

Su corpus de Gaita, istiriadu in su letigheddu, bene sestadu in cada mermu, li carinnaiat sos ogros. Sùtile, biancu nidu, lisu che ou. Sa dilighia de sa cara, sa biancura provocadora de su petus, s’armonia de sas cossas e  de sas ancas cun su restu de su corpus fiant una bisione de ammaju. Su giòvanu si fiat astrintu de prus a issa, istrinendeˑli che ammajadu carinnos semper prus atrividos. Si fiant giuntos a pare in una istrumpa nerviosa  de unu gosu sena frenos ”.

Unu romanzu de gabbale, tando, chi sighit s’inditu de Giròmine Araolla de refinare su sardu, pro li dare su gradu de limba manna de cultura. Un’istòria elaborada, in ue su letore non s’istracat de sighire sos bisos, sos isperos e sas dudas de su protagonista. Unu libru chi non podet mancare in cada libreria comente si tocat, de agiùnghere a sos àteros chi sunt faghende manna sa limba nostra.

 

 

 

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com