S’italianidade reghente de Sardigna

– de Sarvadore Serra –

Rennu de Sardigna 1720

        S’ “italianidade” de sa Sardigna est bastante reghente, si abbaidamus a sos tempos de s’istòria: non b’est mancu dae treghentos annos. Totu est cumintzadu in su Setighentos: s’ 8 de austu de su  1720 su  Rennu de Sardigna – a pustis de sa  Gherra de sutzessione ispagnola , e pro more de sos tratados de Londra de su  1718 e de s’Aja de su 1720 –    est coladu  a Vittorio Amedeo 2 de Savoja.  Isse  l’at annantu  a sos Istados ereditàrios  de sa Casada formados dae su Printzipadu de Piemonte , su Ducadu de Savoja, sa Contea de Nizza e de Asti, su ducadu de Aosta, su marchesadu de Monferrato, sa sennoria de Vercelli, su marchesadu de Saluzzo e una parte de su ducadu de Milano. A custos s’est agiuntu, in su sèculu imbeniente,  su Ducadu de Genova, pro more de s’annessione  de sa Repùblica de Genova detzisa dae su Cungressu de Vienna. Cunforma a su ch narat F.C. Casula in “Breve Storia di Sardegna” (Delfino ed. 1994),  sa formatzione polìticu territoriale noa fiat un’Istadu cumpostu, costituidu dae s’unione de Istados chi manteniant cadaunu sa calidade sua de Istadu, ma sena costituire unu sugetu nou superiore a issos, un’Istadu nou.

Su nùmene Rennu de Sardigna ant cumintzadu  a bellu a bellu   a l’impreare    pro inditare  su cumplessu de sos possedimentos sabàudos, mancari chi,  formalmente, su Rennu de Sardigna apat sighidu a èssere limitadu  a s’ìsula omònima e a èssere distintu istitutzionalmente  dae sos chi lis naraiant  “Istados de terra firma” de sa dinastia sabàuda, cumpartzendeˑnde petzi  su capu de s’Istadu, chi fiat re pro sos sardos, duca pro sos  savojardos, prìntzipe  pro sos  piemontesos e totu gasi. Pro inditare in manera ufitziale  su cumplessu de sos possedimentos  sabàudos si impitaiat  su tèrmine “Istados  de su  Re de  Sardigna.

Petzi sa  fusione perfeta de su 1847, in su rennu de  Carlo Alberto, at fatu nàschere un’Istadu unitàriu. Custu Istadu includiat  totu sos Istados sabàudos anteriores.  At mantesu su nùmene de  Rennu de Sardigna ma at tentu una trasformatzione totale de s’ordinamentu giurìdicu suo. Infatis b’at àpidu una carta costitutzionale (su Statuto Albertino) un’organizatzione amministrativa e doganale noa, unu parlamentu ùnicu e una   capitale noa, Torino, chi dae sèculos fiat residèntzia de sa  dinastia. Duncas non b’aiat prus unu cumplessu de Istados, unidos petzi dae sa  figura de su  monarca (comente fiat, pro nàrrere, in Gran Bretagna dae su 1603 a su 1707), ma tzentralista, cunforma a su modellu frantzesu, in ue su soveranu non rennaiat in Sardigna ebbia, ma in totu s’Istadu, cun su tìtulu de  Re, e in su matessi tempus  possediat galu  su tìtulu de  Prìntzipe de Piemonte, duca de Genova e duca de Savoja, chi formalizaiant  su podere in sos Istados de terra firma. In custa fase de s’istòria sua fiat connotu fintzas comente Rennu sabàudu e fiat tzitadu in manera ufitziale, fintzas a livellu internatzionale, comente Sardigna o, in manera ufitziosa, comente Piemonte-Sardigna o Piemonte. Cun s’unificatzione italiana e s’annessione de sos Istados preunitàrios, s’ùrtimu Re de Sardigna, Vittorio Emanuele II, at assuntu su tìtulu de  Re de Itàlia.

Sa “fusione perfeta” at tentu un’efetu dramàticu, dae su puntu de vista istitutzionale,  pro sos sardos. Pro unu sèculu, infatis, s’ìsula de  Sardigna at pèrdidu sa personalidade giurìdica sua, in su sensu chi fiat cunsiderada petzi  unu territòriu, sena èssere prus sugetu autònomu de deretos. At torradu a otènnere sa personalidade giurìdica petzi su 31  de ghennàrgiu de su 1948, cun s’aprovatzione de s’Istatutu Ispetziale de Autonomia. Un’istatutu chi tenet unu profilu bassu si pessamus a sa prospetiva de su federalismu o a s’indipendèntzia. Ma est semper mègius de su nudda e, cun totu sas crititzidades suas, lu podimus cunsiderare unu passu a dae in antis.

Ligàmenes: https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_%281720-1861%29

https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_perfetta_del_1847

http://www.regione.sardegna.it/regione/statuto/testo.html

Ligàmene: https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_%281720-1861%29     I   I   I

4 Cummentos

  1. Cumplimentos mannos pro su refriscu istoricu e pro sa faeddada donosa e giara.

  2. Bustianu Cumpostu says:

    Chie aberit s’ascusogliu de s’istoria torrat sas raighinas a sa natzione. Bravu de a beru.

  3. Vittorio Falchi says:

    In totu custos passazos su populu sardu no at isprimudu peraula peruna che chi no esisterat pro nudda. Sos pagos chi an tentadu de aberrer bucca los an impiccados comente brigantes o si sun fuidos.

  4. Sarvadore Serra says:

    gràtzias, Antoni

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com