Istiu eletorale

Istiu eletorale

S’istiu de ocannu no l’amus a ammentare ebbia che a unu intre sos prus caentes (o de sos prus friscos dae como in susu, si sa mudada climàtica bi l’at a inchibberare), ma finamentas pro s’acabbu antitzipadu de sa legisladura e pro sas eletziones de cabudanni.

Sas cajones matemàticas de sa “ruta” de Mario Draghi (virguletas dèghidas) las connoschimus. Ma ischimus finamentas chi s’ex Bce, cun mirada longa, giai est a tretu de las connòschere sas tendèntzias sotziales de unu atòngiu in bulleta. “Pagu male” si custu cheret nàrrere a nde lis bogare su frenu a sos chi como, dae s’ala de dereta, si sunt atzatzende de cròmpidas umanas coladas che a invasiones in su sedatzu issoro.

Galu b’at unu mese o barda ma sos sundàgios, a cuncordu, una cosa ebbia narant: chi pagu amus a bìnchere si, iscummitende, ponimus una posta a sos “patriotas” de Fratelli d’Italia. Su de èssere s’ùnica opositzione a su guvernu Draghi aiat ingendradu una fòrfighe manna in intro de sa coalitzione matessi a dannu de Salvini e Berlusconi. Una fòrfighe sugeta a crèschere cun Draghi galu a caddu chi, pròpiu dae Lega e Forza Itàlia (abarrende·si·nche in foras de su Senadu su 20 de trìulas nòdidu) no at otènnidu sa fidùtzia.

In cussa coalitzione sas abbas non sunt craras, ma non pro su chi narat Letta in contu de polìtica èstera: Salvini, difatis, est una veleta chi si eris fiat cun Putin oe est a tretu de lu rinnegare canta cantende; e pro Meloni non b’at bisòngiu de chircare a Orban s’ungheresu (cando non deretu a su zar Vladimir) ca su modellu suo nche l’agatamus in sa Polònia reatzionària de su Pis, sa prus russofòbica intre sos paisos Nato.

In cussa coalitzione sas abbas sunt pagu craras ca craru est su disafiu intre s’ex incuilinu de su Viminale e s’ex ministra de sa gioventude de su de bator guvernos Berlusconi: sa batalla pro sos cullègios, pro sos ministros e finamentas pro sa ghia de s’esecutivu est aberta.

A manu manca su busìllibu est prus mannu cun su Pd galu in cherta de cumbinare unu cojuiu pagu naturale intre sos prus draghianos de Draghi e sas sìndrias de Frantoianni e Bonelli «per battere le destre». Una cosa chi no est agradada a Calenda chi, oe etotu, at naradu chi nono e a bìdere istemus comente bi la sighit, si cun Renzi, solu o àteru.

Ma cale est sa cajone: su cunflitu intre sas agendas o sa partzimenta noa de sos cullègios dae su 70/30 chi fiat? E sa cajone de su emmo de sos ruju-birdes cale est, si non sa partzimenta noa de sos cullègios, a dae chi issos etotu ant faeddadu de «autonomia programmàtica»?

Duncas b’amus una manca semper in fatu de su Pd (sa sìndria), una chi manca-manca no est (sos M5s) e una chi at aprontadu s’Unione popolare cun De Magistris istorchende agigu a sa Nupes de Mélenchon.

E no est fàtzile a nche pònnere in sa manca sa tepa ruju-bruna de Rizzo (Pc) e de sos sotzialistas-natzionales de Ancora Italia: paret prus una coalitzione No Vax (Rizzo est contra a sos vatzinos ma non faeddat de sos vatzinos in Cuba) chi, pro parte sua, est in disafiu cun Italexit de Paragone e Pino Cabras de Alternativa. Chi però ant giai brigadu pro sa presèntzia de candidados fascistas chi no agradant a su deputadu sardu ex M5s.

Bene, custu est petzi su comintzu.

màuru piredda

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *