In Tàtari su Sardigna Pride de ocannu

In Tàtari su Sardigna Pride de ocannu

Cras a sas ses de sero tzucat dae pratza Universidade, in Tàtari, su Sardigna pride de ocannu. Su Pride leat su nùmene dae su faeddu inglesu pro “orgòlliu”, seberadu contra a cale si siat genia de birgòngia a subra de s’identidade personale. Sa manifestatzione, chi acontesset cada annu, est ammanigiada pro amparare sos deretos tziviles de sas persones omosessuales, transessuales e cun àteras identidades de gènere.

Su manifestu de ocannu, francu sos puntos polìticos narat cosas de importu: «Bìvere in libertade non cheret nàrrere fàghere su chi nos agradat, ma dare impèllida a su disìgiu e a sa gana de connòschere su chi cunsideramus àteru dae nois cun sa mirada de un’addòbiu, unu cunfrontu e de un’ammisturu parebare, cunditzione de fundamentu pro bìvere in paris in manera patzìfica e ativa. […] No esistint minorias, ma sugetos medas chi fràigant unu grupu in ue, però, unas cantas persones ebbia tenent totu sos deretos.»

Dae carchi annu su Pride no est petzi una manifestatzione, ma una festa in ue b’at laboratòrios e mùsica. Fintzas in Tàtari dae eris, trinta de làmpadas, finas a cras sero in sos giardinos pùblicos b’at laboratòrios pro sas famìllias e, a pustis de sas oto, cuntzertos e ispetàculos teatrales. Su ligàmene cun s’arte ocannu si nch’est afortiadu ca totu sa publitzidade est istada fata dae artistas de su logu. Sa locandina produida dae Moju Manuli at ligadu sa chistione de sa diversidade sessuale a cussa de sa limba sarda, e forsis sas duas chistiones non sunt gasi a tesu.

(redatzione)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu.