CORONGIU: SA LSC NO EST PERFETA MA EST S'ÙNICA CHI TENIMUS

CORONGIU: SA LSC NO EST PERFETA MA EST S'ÙNICA CHI TENIMUS

Pepe Coròngiu

de Anzelu Canu

Pepe Coròngiu, diretore de su Servìtziu Limba e Cultura Sarda de sa Regione Autònoma de sa Sardigna, a manera pùblica in sos ùrtimos addòbios at naradu chi dae inoghe a pagu tempus no at a èssere prus issu su diretore. Su Movimentu Linguìsticu est isetende pro cumprèndere su caminu chi sa Giunta Regionale cheret fàghere dae inoghe a pagu tempus.

In s’interis s’autore de su libru “Il Sardo. Una Lingua normale”, chi in s’ùrtimu annu at rennoadu sa dibata de sa limba sarda, ca at postu chistiones de importu pro sa polìtica e pro sa sotziedade sarda, at aderidu a su sòtziu “Amigos de sa Limba Sarda Comuna” e custu est su chi at iscritu:

So pro sa Limba Sarda Comuna ca est sa chi faghet de su sardu una limba normale. Sena standard difatis una limba no est ne àbile a s’impreu ufitziale nen podet èssere legitimada dae sas istitutziones. Sena règulas seguras e parìviles in totu sa Sardigna non si podet afortiare s’editoria, sa didàtica, sos mèdias, s’amministratzione, s’universidade, sa trasmissione in famìllia, s’impreu sotziale, s’atividade de sos ufìtzos dedicados. Non creo chi sa LSC siat unu modellu perfetu e cun su tempus, de seguru, si podet megiorare pro la fàghere a cunforma prus chi si podet de unas cantas pronùntzias locales. Ma sena istandard unitàriu, su sardu no est una limba, ma unu muntone de variantes-dialetos chi nemos in Itàlia e in Europa podet carculare che a una limba normale e de giudu. E sa LSC est s’ùnicu standard chi tenimus e chi amus isperimentadu cun resurtos bonos in custos annos. A dolu mannu, oe in die in Sardigna b’at galu innimigos de unu tempus benidore multilingue cun su sardu limba natzionale de sa comunidade nostra. Mentres sa populatzione at semper ammustradu bonu sentidu, élites polìtica antidemocràticas e antinatzionales chi dae semper sunt istadas pro su monolinguismu italianu, isfrutende sa fide bona e s’ignoràntzia, chircant semper de minimare sa presèntzia e s’istatus de sa limba. Lu faghent contende a s’infinidu fàulas comente beridades isperende chi sa gente bi cretat comente in su tempus coladu. Si serbint finas de presuntos ativistas linguìsticos chi ant su còmpitu de intzidiare e ingiurgiare chie traballat in s’isetu chi respondant a tonu pro ammustrare chi semus totus brigadores. Ma non b’at unu progetu in favore de su sardu in palas: b’at petzi una punna distruitiva chi movet dae s’imbidia e dae s’apretu a otènnere reconnoschimentu sotziale finas si custu bolet nàrrere a fàghere dannu a sa limba. Sos inimigos ischint chi sena sa LSC sa limba non b’est e tando iscudent a pitzu de custa cun malesa. Nois in tames depimus sighire a traballare cun seriedade, cun aficu e cumpetèntzia pro fàghere de sa terra nostra unu logu nòdidu e dèchidu finas cun sa limba. Ca sena limba non b’at Sardigna, ma espressione geogràfica ebbia. Sena limba non b’at nè autonomia, nen soberania, nè autodeterminatzione. E sena limba, faeddare de indipendèntzia, est che a faeddare de libertade a iscraos chi no ischint chi si podet bìvere finas sena cadena. E a faeddare de limba sarda, sena sas règulas de su sardu iscritu, est comente a faeddare a unu famidu de màndigu, pintende·lu a milli colores e nuscos, ma sena bi lu dare mai.”