Baranta annos dae sa morte de Bobby Sands

Baranta annos dae sa morte de Bobby Sands

Su 5 de maju de su 1981 moriat Bobby Sands, sìmbolu de sa luta de sos catòlicos de s’Irlanda de su Nord contra a su Regnu Unidu.

Crèschidu in su clima de contrapositzione intre protestantes leales a su guvernu de Londra e sos republicanos, si fiat fatu militante de sa Provisional I.R.A., mègius connota comente I.R.A. ebbia, est a nàrrere Esèrtzitu Republicanu Irlandesu, nàschida in su 1969 in polèmica cun sa chi diat èssere mutida dae cuddu momentu Official I.R.A., acusada de no àere difèndidu bastante sa populatzione fidele a sa Crèsia de Roma dae sos soprusos de sos orangistas.

Fiat finidu in presone una prima borta in su 1972 pro possessu illegale de arma e dd’aiant torra cundennadu cun sa matessi acusa in su 1977.

Finidu in su tzentru de detentzione de de Long Kesh, in s’ala mutida blocu H, fiat istadu protagonista de una sèrie de protestas pro pedire mègius cunditziones, paris cun sos cumpàngios de s’I.R.A.

Unu primu isciòperu de su fàmene, in su 1980, chi Sands non ddo’aiat partetzipadu, fiat acabbadu cando su primu ministru britànnicu, Margareth Tatcher, aiat promìtidu de allenare su regime cartzeràriu.

Ma sas rechestas de tènnere unu tratamentu prus umanu a sa fine non fiant istada atzetada e issara, sa prima die de martzu de su 1981, Sands aiat cumintzadu a non mandigare e a leare petzi abba e sale, finas a pesare unos baranta chilos ebbia.

Durante custu perìodu dd’aiant finas elègidu, in un’eletzione supletiva de su collègiu eletorale de Fermanagh and South Tyrone, a su parlamentu britànnicu.

Su chimbe de maju, a pustis de sessantasès dies sena de s’alimentare e de barantoto oras de coma, fiat mortu. A s’ora de sa morte fiant presentes su babbu, sa mama, su frade e sa sorre.

A s’interru, su corpus de Sands giughiat in manos una rughe de oro imbiada dae Papa Giuanne Pàule II.

Sos meses in fatu si fiant lassados mòrrere de fàmene àteros noe presoneris de s’I.R.A. e in s’Irlanda de su Nord àteras sessanta persones aiant pèrdidu sa vida, intre tziviles, politziotos e sordados, pro sa situatzione de violèntzia chi si fiat iscadenada.

A pustis chi s’isciòperu de su fàmene fiat finidu, in su mese de santugaine de su matessi annu, su guvernu britànnicu aiat atzetadu una parte de sas rechestas de sos presoneris militantes catòlicos, permitende·ddis de si pònnere bestimenta de tzivile e de retzire posta e bisitas.

(gianni muroni)

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *