Limba sarda: Csu, Regione unfrat sos datos de su dinare

CSU: sa Regione impretzisa e antidemocràtica in contu de limba sarda. Cunferèntzia Regionale fallida

Sa Regione ispàinat   dati impretzisos  subra de sos finantziamentos a sa limba  sarda e si cumportat in manera  antidemocràtica ca no at cramadu a sa  Conferèntzia  Regionale espertos  e organizatziones chi non sunt de acordu cun sos sèberos suos.

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale crìticat s’organizatzione  de sa Cunferèntzia Regionale de sa limba  sarda promòvida  sàbadu in Nùgoro dae s’assessoradu regionale de sos  Benes Culturales. In particulare, in sa mèria de s’assòtziu  (chi petzi pagas dies a como in Roma  aiat presentadu  a su Ministèriu Afares  Regionales  una motzione subra de sa chistione  Rai in sa Cunferèntzia  Istatale de sa sas Minorias)  bi sunt  sos datos subra de sos finantziamentos  pro sa Limba sarda.

Sa Regione at faeddadu  in una nota de  15 milliones in su triènniu 2015-2017, chi pustis sunt devènnidos  15 milliones a s’annu  in un’intervista vìdeu fata dae s’assessore  Giuseppe Dessena. Est unu nùmeru chi ant riferidiu in manera impretzisa  cun alchimias de ufìtziu istampa,  chi l’ant  otentu agiunghende  a sos pagos investimentos linguìsticos  sos de s’editoria, de sas manifestatziones culturales  in italianu e de su folclore. Sa veridade est diferente,  ca sa tzifra est a fùrriu  a sos  1,5-2 milliones  a s’annu de istantziamentos  (non semper impinnados e gastados a beru), chi una parte bona sunt investidos dae s’Istadu  e chi, in tèrmines pertzentuales, sunt meda prus pagu de unu cale si siat  0,1% de  totu su bilàntziu regionale.

Custu nos faghet cumprèndere cosa meda de una Giunta chi forsis s’est ismentigada  de nch’àere bogadu  su Servìtziu Limba  Sarda in su  2014 (faghende arressare unu protzessu positivu  cumintzadu in su 2005 cun finantziamentos mannos e progetos de livellu intenrnatzionale) e  de l’àere acorpadu a s’Editoria, chi oe nd’impitat male sos nùmeros (mescamente  s’agiudu a sas  TV privadas  chi però trasmitint pro su  90% in italianu) pro chircare de cuare  un’incunsistèntzia  polìtica e culturale in contu de limba.

Sa proa de custu est sa resessida mala in tèrmines de partetzipatzione  de sa  Conferèntzia Regionale de Nùgoro,  radadia e autotzelebrativa,  chi pro lege si dìat dèpere cunvocare cada annu  e  imbetzes la faghent petzi in s’agabbu de su  2017,  cando sunt a curtzu sas iscadèntzias eletorales . E sena  àere aprovadu perunu  Pianu Triennale, propedèuticu pro lege  a cale si siat gastu pro sas cunferèntzias.

De su restu sa tendèntzia est sa de s’inserrare  in su fortinu de sos guvernativos  e de sos espertos  chi non disturbant su manovradore. A Nùgoro  sas organizatziones chi no lis agradant  no las ant cramadas (traighende in custa manera  s’ispìritu democràticu  de sa Conferèntzia ),  gasi etotu comente su  CSU est galu isetende de pòdere espressare  in sede istitutzionale su pàrrere suo  in sa  cummissione regionale presèdida dae s’onorèvole Gavino Manca pro su chi pertocat su  testu  ùnicu  de sa limba  pensadu pro fàghere arressare  s’ufitzialidade  de su sardu  e  de lu reduire a su rangu  de pluridialetu.

Su CSU pedit a s’assessore Dessena de crarire sa positzione sua , chi fintzas a como est istada incoerente,  ambìgua e pagu  trasparente.

E custa est sa resposta de s’assessore:

“A pustis de àere promòvidu custa initziativa in Nùgoro pro sa limba  sarda como amus a andare a dae in antis cun una tapa in Tàtari. Semus ascurtende a totus  e e semus traballende in pare cun sos operadores.  Semus cuntzentrados in su promovimentu  de initziativas ùtiles  a sa valotizatzione  e tutela de sa limba  sarda. Guvernare  un’assessoradu  e promòvere atziones polìticas rechedet  energias mannas  e sas initziativas sunt cuntzentadas in custu”.

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*