Sa metamòrfosi #43

Sa metamòrfosi #43

“Sa metamòrfosi” de Franz Kafka traduida in sardu dae Manuela Mereu e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

“E sena pensare chi no ischiat galu comente si podiat mòere e mancu sena pensare chi forsis, o mègius, chi diat èssere dàbile a no lu cumprèndere nemos chistionende, lasseit sa perra de sa ghenna e si nch’intreit in sa calanca; boliat andare in ue fiat su procuradore, chi in su repianu de s’iscala fiat agantzadu a sa barandìllia cun totu sas duas manos che unu macu; ma chirchende un’imbaru rueit deretu cun totu sas farrancheddas a terra e nche gheteit una boghitedda. S’intendeit bene deretu, sa primu borta dae mangianu; sas cambigheddas fiant firmas a terra; s’abbigiaiat cuntentu chi custas poniant mente, antis, bramaiant de nche lu giùghere a ue boliat issu; e penseit puru chi totu sos dolores nche diant colare deretu. In cuddu momentu, pistighingiosu e in disìgiu de si mòere, s’agateit a curtzu a sa mama, pròpiu in dae in antis suo e issa, chi pariat ruta in sos bratzos suos etotu, brincheit totu in una pesende·si ritza e cun sos bratzos tesos, sos pòddighes ispartos, aboghineit: «Ajutòriu! Ajutòriu!» incrineit sa conca comente chi aeret bòlidu bìdere mègius a Gregor, imbetzes torreit in segus che a un’isvariada; nche li fiat essidu dae conca chi in cue a segus bi fiat sa mesa posta pro s’ismurzu e si nche setzeit in subra in presse sena atuare chi a curtzu suo si nche fiat corriada sa cafetera e su cafè essiat bundantziosu e falaiat in subra de su tapete.”

 

 

Leave a comment

Send a Comment

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *