“LIMBA E LIBROS IN SU MUSEU SANNA”

Initziativa_cau_marinu_3_abrile

COMUNICADU ISTAMPA 

 S’Ufìtziu Linguìsticu de sa Limba Sarda e Catalana de su Servìtziu Limba Sarda de s’Assessoradu Regionale a s’Istrutzione Pùblica sighit a ammaniare in Tàtari sas presentadas de “Limba e libros in su Museu Sanna”.

Su de duos apuntamentos est  giòbia su 3 de abrile, in sa sala cunferèntzias de su Museu Natzionale “A. Sanna”, in carrera de Roma a sas chimbe e mesu de sero. At a èssere presentadu su libru “Istòria de unu cau marinu e de su gatu chi l’aiat imparadu a bolare”, publicadu dae Papiros e traduidu dae Diegu Corràine, chi est sa versione in sardu de s’òpera de Luis Sepùlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” .

Sas initziativas, fatas cullaborende cun su Ministèriu pro sos Benes e sas Atividades culturales, sunt parte de una filera de eventos chi su Servìtziu Limba sarda regionale est promovende dae medas annos pro valorizare sa limba sarda e sas variedades alloglotas de Sardigna.

A pustis de sos saludos de Gabriella Gasperetti, diretora de su Museu, Cristiano Bècciu, de su Servìtziu Limba sarda, at a abèrrere sa presentada. Ghiat sa dibata Istèvene Ruiu de s’Ufìtziu linguìsticu regionale. At a èssere presente Diegu Corràine, su tradutore e editore.

Traduende su contu de Sepùlveda est a dare ondra a su sardu e, a su matessi tempus, est a fàghere a manera de acurtziare letores medas  a sa limba pròpia pro mèdiu de tradutziones de òperas nòdidas de sa literadura internatzionale.

Una faina de importu finas pro s’iscola ca in custa manera si produent materiales didàticos e literàrios de livellu artu pro los pòdere consultare e impreare in s’atividade iscolàstica fitiana.

Diegu Corràine, istudiosu de limba sarda chi faghet parte de s’Osservatòriu regionale, est editore, tradutore e diretore de su mensile “Eja”.

Sos apuntamentos imbenientes de s’initziativa “Limba e libros in su Museu Sanna” sunt pro su 10 de abrile  cun sa presentada  de “Les mies mans”, libru de poesias de Antoni Canu, editziones Nemapress e giòbia s’8 de maju cun sa presentada de “S’istrumpa” cun s’autore Piero Frau.

Llengua i llibres al Museu Sanna

COMUNICAT ESTAMPA

L’Ofici Lingüístic de la llengua Sarda i Catalana del Servici Llengua Sarda de l’Assessorat Regional a la Pública Instrucció de la Regió Autònoma de la Sardenya, organitza a Sàsser diversos apuntaments al Museu Nacional “A. Sanna” de Sàsser, gràcies a la col·laboració amb el Ministeri dels Bens i Activitats Culturals.

Lo segon apuntament de “Llengua i llibres al Museu Sanna”, és dijous 3 de abril a la sala conferències del Museu Nacional “A. Sanna”, carrer Roma 64, a les h. 17.30. Se presentarà el llibre “Istòria de unu cau marinu e de su gatu chi l’aiat imparadu a bolare”, traducció en llengua sarda, a cura de Diego Corraine, de l’obra de Luis Sepùlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, edit de Papiros. La manifestació promou la valorització de la llengua sarda i les varietats al·loglotes de la Sardenya a dins de una reda de manifestacions que el Servici promou de anys.

Després los saluts de Gabriella Gasperetti, directora del Museu, parlarà Cristiano Becciu, funcionari del Servici Llengua Sarda i moderarà el debat Stefano Ruiu de l’Ofici Lingüístic Regional per la llengua sarda i catalana. A la manifestació participarà el traductor i editor del llibre, Diego Corraine.

La traducció de l’obra de Sepúlveda vol anar més enllà del “clixé” radicat que diu que el sard és una llengua arcaica, pobre de paraules i lligada a la quotidianitat agro-pastoral. Se vol donar prestigi a la llengua sarda i, al mateix temps, fer acostar los diversos lectors a la pròpia llengua, gràcies a la traducció de obres de la literatura internacional. Una operació assai important també en relació amb el món de l’escola, ja que en aqueixa manera, se poden crear materials didàctics i literaris de nivell, que se poden consultar i utilitzar dels docents per la didàctica normal.

Diego Corraine és estudiós de llengua sarda, membre de l’Observatori Regional per la llengua sarda, editor, traductor i director del mensil “Eja”.

“Llengua i llibres al Museu Sanna” presentarà altres llibres: dijous 10 de abril a les h. 17.30″Les mies mans”, llibre de poesies de Antoni Canu, edicions Nemapress i dijous 8 de maig “S’istrumpa” amb l’autor Piero Frau.

Limba e libros in su Museu Sanna

Is cummentos sunt serrados.