Sardu in Facebook limba imbentada? Eja, che a s’italianu e a sas àteras

-de Martine Faedda-

Terminòlogia

Terminòlogia

Est de calicuna die sa noa chi sa limba sarda intrat in Facebook dae sa gihenna  printzipale. Est a nàrrere chi est possìbile a dda seberare che a limba de impreu pro su “social” prus famadu de su mundu. Est una noa de importu mannu, sa prima minoràntzia linguìstica in Itàlia chi at tentu custa possibilidade. Totu custu gràtzias a su traballu de s’Assòtziu su Majolu e de su rapresentante suo Lisandru Beccu chi tenet su mèritu mannu de inghitzare totu, ma gràtzias finas a su traballu de àteros assòtzios e impreadores, amantiosos, gente comune e gasi sighende.

Fintzas sos giornales ant donadu visibilidade a sa noa e “La Nuova Sardegna”  su 25/07/2016 at dedicadu una pàgina intrea a s’eventu. Làstima pro su tìtulu “Il sardo sui social: la lingua inventata che nessuno parla”. Una premessa chi ispantat e chi nde bogat s’alenu ca, a manera crara, cuat unu fastìgiu, fele, infadu cun sa tenta de furriare totu a chistione de folklore. Non b’at rimèdiu, paret de lèghere “su sardu est cosa de brulla, pro omineddos in berrita e fèminas in fardedda”.

Tocat a nois insandus a nàrrere chi custa de su sardu in Facebook est una cosa manna, chi faghet lòmpere su sardu in su de tres millènniu che a limba moderna e normale, cun bonu proe pro chie, cun dolu lu pintat sceti a cosa de antigòriu.

Tocat tando a bantare e laudare a beru su traballu de totus is amantiosos chi ant partetzipadu a sa bortadura de su “FB in sardu”. L’ant fatu a in donu, “dae bassu”, sighende una norma (a banda carchi faddina de pagu contu). Gràtzias, ca ant donadu balore, fieresa, bantu a sa limba nostra malefadada e passèntzia si tzertos giornales fùrriant totu a contigheddos de foghile.

Tocat imbetze a ammentare a is giornalistas chi finas s’italianu est una limba imbentada e cunsigiamus de torrare a si pigare carchi libru de istòria pro castiare su capìtulu “La questione della Lingua” in ue Pietro Bembo in su ‘500, finas a arribare a Alessandro Manzoni in su ‘800, ponent a campu s’idea de “italianu ufitziale” pighende a consideru su “fiorentinu literàriu”, una limba chi niunu chistionaiat e chi mai niunu at mai chistionadu. A esempru pigade su testu de “Fratelli d’Italia” e narade·mi si connoschides calicunu chi faeddat gasi.

digital language diversity project

S’italianu est una limba chi galu 80 annos a oe chistionaiat petzi su 10% de sa populatzione e petzi cun sa “sotziedade televisiva” e cun s’iscola “monolinguista” semus lòmpidos a s’italianu ufitziale modernu. E mancu a dies de oe sos italianos chistionant sa “limba ufitziale”. Bastat pònnere origra a sos romanos, vènetos, napoletanos e finas a sos fiorentinos pro s’abbigiare luego chi su chi chistionat sa gente comuna no est su italianu standard. E mancu s’italianu de Facebook est iscritu in limba faeddada, ca in cue puru s’agatant cunventziones ortogràficas chi sighint, pretzisamente, règulas chi niunu usat a beru in s’impreu comunu.

Ma, torrende a nois, immoe chi in fines su sardu est intradu in s’era de sa normalizatzione ortogràfica, custa faina de su Facebook in sardu est bida dae tzertos mèdia che a cosa de macos, palliatzadas, brullas e folklore.

“Limba imbentada” narant, “che a s’italianu” respondimus nois.

Peus pro issos, nois sighimus in sa batalla, sacrosanta, pro unu sardu modernu, fieru cara a su mundu.

Unu Cummentu

  1. Juanne Pedru Canalis says:

    “…Est una noa de importu mannu, sa prima minoràntzia linguìstica in Itàlia chi at tentu custa possibilidade. …” Pro esser plus pretzisos, a mie mi paret ki s’atera minoria prus de importhu in s’Istadu Italianu, sa Sudtirolesa, essente de limba tedesca, at jà tentu custa possibilidade. Ateras minoria, si nd’ogamus sa Val d’Aosta (uno “patois” frantzesu) e su Friuli (retoromanzu), no bind’at, essente totu sos ateros limbas e limbalzos anzenos e faeddados dae pagas pessonas

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com